لیست کامل دوره‌های آموزشی

نام دورهنوع دوره 
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)

MS علاقمند به برگزاری دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مبانی ایمنی و بهداشت کار

MS علاقمند به برگزاری دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مدیریت شرایط اضطراری در محیط کار

MS علاقمند به برگزاری دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مستندسازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 18001

MS علاقمند به برگزاری دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 18001

MS علاقمند به برگزاری دوره
HSE Plan و جایگاه HSE در فعالیت‌های پیمان‌کاران و نحوه تدوین HSE Plan

Health/Safety/Environment Plan

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
test

MS علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با استاندارد (پیش نویس) ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO 45001 : 2016)

MS علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با استاندارد DIN

Introduction to DIN

MS ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با استاندارد ISO

Introduction to ISO

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با اصول 5S (نظام آراستگی محیط کار)

Introduction to 5S Principles

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با اصول شش سیگما

Introduction to the Six Sigma Principles

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با چگونگی تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با طرح و استقرار مدیریت اضطراری و مدیریت بحران

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با فرهنگ HSE

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با قانون کار و آیین‌نامه‌های مرتبط با HSE

MS ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با مدل تعالی (سرآمدی) سازمانی (EFQM)

Introduction to EFQM

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری (مبتنی بر استانداردهای ISO 13702 و ISO 15544)

Emergency Response

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشت در محیط کار

MS علاقمند به برگزاری دوره
تربیت کارشناس استقرار سیستم های مدیریتی

MS علاقمند به برگزاری دوره
تشريح الزامات، مستندسازی و مميزي داخلي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‏‌اي (ISO 45001 : 2018)

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on ISO 45001 : 2018

MS ثبت نام حضوری
تشريح الزامات، مستندسازی و مميزي داخلي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‏‌اي (OHSAS 18001 : 2007)

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on OHSAS 18001 : 2007

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
تشریح الزامات سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO 45001 : 2018)

ISO 45001:2018 - Occupational Health and Safety Management Systems

MS ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
تشریح الزامات و مستندسازی سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS)

MS ثبت نام حضوری
تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001 : 2015)

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on ISO 14001: 2015

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 : 2015)

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on ISO 9001: 2015

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سيستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی (ISO 22000:2005 / HACCP)

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on ISO 22000:2005 / HACCP

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS)

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on HSE Management System

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مديريت كيفيت در آزمايشگاه (ISO 17025: 2005)

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on ISO 17025: 2005

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001 : 2004) - نسخه قدیمی

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on ISO 14001: 2004

MS علاقمند به برگزاری دوره
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 : 2008) - نسخه قدیمی

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on ISO 9001: 2008

MS علاقمند به برگزاری دوره
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه - 2015 (IMS)

MS علاقمند به برگزاری دوره
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on IMS

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
دوره آموزشی سر ممیزی استاندارد ISO 9001: 2015 - با گواهینامه بین المللی

MS علاقمند به برگزاری دوره
دوره آموزشی سر ممیزی استاندارد OHSAS 18001 - با گواهینامه بین المللی

MS علاقمند به برگزاری دوره
دوره جامع تربیت کارشناس HSE

MS علاقمند به برگزاری دوره
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001

MS ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
سیستم مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی ISO/TS 29000

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
سیستم های مديريت انرژي (ISO 50001 : 2011)

Energy Management Systems based on ISO 50001: 2011

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
قوانین و مقررات ملی و بین المللی HSE

National and International Regulations in HSE

MS ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
مدیریت استرس

Stress Management

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

Process Safety Management

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
مدیریت حوادث (سیستم های گزارش دهی، بررسی و تحلیل حوادث)

Accidents Management

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ممیزی داخلی سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS)

MS علاقمند به برگزاری دوره
وظایف ایمنی سرپرستان واحدها

Safety Duty Supervisors

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
کلیات، اصول و مبانی پدافند غیر عامل

MS علاقمند به برگزاری دوره
HSE بر مبنای OSHA

HS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
HSE پيمان‌كاران

HSE for Contractors

HS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با انواع راهکارهای مهندسی جهت کاهش و پیشگیری از عوامل زیان‌آور محیط‌های کاری

HS ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با نرم‌افزارهای HSE

HS علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی عمومی با نقش HSE در محیط های کاری

General Introduction with HSE

HS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
اقتصاد HSE

HS علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی و بهداشت در صنعت هتلداری

HS علاقمند به برگزاری دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی انبار

SA علاقمند به برگزاری دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی برق

SA علاقمند به برگزاری دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی کار با آسانسور

SA علاقمند به برگزاری دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی کار با جر اثقالها

SA علاقمند به برگزاری دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی کار در عملیات ساختمان

SA علاقمند به برگزاری دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) وسایل حفاظت فردی

SA ثبت نام حضوری
آشنایی با ایمنی گازها و مواد خطرناک در صنعت نفت

SA ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با تجهیزات نفتی و ایمنی آن‌ها

Introduction to Oilfield Equipment & Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با سیستم برچسب گذاری

SA ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با عملیات بلاستینگ و ایمنی آن

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با فرهنگ ایمنی

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با گاز سولفید هیدروژن (H2S) و راه های مقابله با آن

Introduction to Hydrogen Sulfide Gas (H2S) & Its Hazards

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
اصول ایمنی و بازرسی فنی در بالابر ها و جرثقیل ها (Crane Safety)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
اصول تهیه گزارش حوادث

Principles of Reporting Accidents

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
اقتصاد ایمنی

SA علاقمند به برگزاری دوره
انتخاب، آزمون و کاربرد تجهیزات حفاظت فردی (P.P.E)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ايمني در برق

Electrical Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی انبار در عملیات عمرانی و ساختمانی (Warehouse Safety in Construction)

Warehouse Safety in Construction

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی انبارها

SA علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در آزمایشگاه

Laboratory Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در انبار مواد خطرناک

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در پرسکاری فلزات

SA علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در تعمیرات اساسی تجهیزات نفتی (اورهال)

SA ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در تونل ها (Safety in Tunnels)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در جابجایی و ذخیره سازی سیلندرهای گاز مایع

SA علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در جوشکاری و برشکاری (Welding & Cutting Safety)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در ریخته گری

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در زلزله

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در عملیات عمرانی و ساختمانی (Safety in Construction)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در عملیات گودبرداری و حفاری (Safety in Excavation)

Safety in Excavation

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در فضاهای بسته (Confined Space Safety)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در ماشین آلات صنعتی و حفاظ گذاری

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی در معادن (Safety in Mines)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی دیگهای بخار و ظروف تحت فشار

Boilers and Pressure Vessels Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی سیلندرهای تحت فشار

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی عمومی

General Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی مایعات قابل اشتعال

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی نردبانها

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی و بهداشت در عملیات عمرانی و ساختمانی

Safety & Health in Construction

SA علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی کار با دستگاه سنگ زنی

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی کار با مواد رادیو اکتیو

SA ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی کار با مواد شیمیایی

Working safely with chemicals

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی کار با وسایل برقی قابل حمل

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی کار در ارتفاع - پیشرفته

SA علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی کار در ارتفاع (تئوری - عملی)

SA علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی (Work at Height & Scaffolding Safety)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی کار در ارتفاع و دکل (Work at Height & Tower Safety)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی کار در ارتفاع و نصب استراکچر

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ایمنی کوره‌ها

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
تجزیه و تحلیل حوادث

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
حفاظت و ایمنی در کارگاه های سد سازی

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
حمل و نقل ایمن مواد شیمیایی

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
رانندگی تدافعی

SA علاقمند به برگزاری دوره
سیستم‌های مجوز کار (PTW)

Permit To Work

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
شناسایی مناطق خطر

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با MSDS

MSDS

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با انواع ماسک‌های تنفسی و نحوه استفاده از آن‌ها

HE ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با روش‌های آنالیز پوسچر

HE ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با روش‌های اندازه گیری عوامل زیان‌آور و موارد زیست محیطی در محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با روش‌های حفاظت شنوایی

HE ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با عوامل ارگونومی و عوامل انسانی زیان آور محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با عوامل بیولوژیکی زیان آور محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار ( فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی، روانی )

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ارگونومی پیشرفته

HE علاقمند به برگزاری دوره
ارگونومی صنعتی (مهندسی فاکتورهای انسانی)

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ارگونومی مقدماتی

HE علاقمند به برگزاری دوره
ارگونومی کار با کامپیوتر

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
استرس در محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
اصول و روش‌های طراحی و اندازه‌گیری روشنایی محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
برنامه مداخله ارگونومی در صنعت

HE علاقمند به برگزاری دوره
بهداشت حرفه ای بیمارستان (Hospital Occupational Health)

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
بهداشت روانی در محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
بیماری‌های شغلی و طب کار

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
روش‌های نمونه‌برداری از آلاینده‌های شیمیایی محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
روشنایی در محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
سرطان‌های شغلی

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
سم شناسی صنعتی

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
صدا و ارتعاش در محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
طراحی ایستگاه‌های کار

HE ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
نوبت کاری و اثرات آن

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آزمایش های شیمیایی آب و فاضلاب

EN ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با استانداردها و مقررات آب و فاضلاب

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با اصول تصفیه فاضلاب

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با اقتصاد محیط زیست و روش های ارزشگذاری خدمات زیست محیطی (Environment Economy)

EN علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با حسابداری زیست محیطی درصنایع

EN علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با شبکه و تأسیسات فاضلاب

EN ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با نرم افزار طراحی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب ( SeverCAD )

EN علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با نرم‌افزار شبیه‌سازی و آنالیز شبکه‌های توزیع آب شهری ( E-Panet )

EN علاقمند به برگزاری دوره
آلودگی هوا و استفاده از سوخت جایگزین حاوی MTBE

EN ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آلودگی‌های زیست محیطی

EN ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
آنالیز شبکه‌های آب شهری با تلفیق GIS و نرم‌افزارهای مهندسی آب

EN علاقمند به برگزاری دوره
اپیدمیولوژی بیماری‌های مرتبط با آب و فاضلاب

EN ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
اثرات زیست محیطی تخلیه فاضلاب‌ها

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
اصول ایمنی تأسیسات آب و فاضلاب

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
اصول و مبانی GIS و کاربرد آن در آب و فاضلاب

EN علاقمند به برگزاری دوره
اکولوژی شهری و صنعتی

EN علاقمند به برگزاری دوره
بهداشت آب و فاضلاب

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
تصفیه پسابهای پالایشگاهی

EN علاقمند به برگزاری دوره
خوردگی و رسوب گذاری در تأسیسات آب و فاضلاب

Corrosion and Sedimentation in Water and Wastewater Facilities

EN ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
قوانین منابع طبیعی و حفظ محیط زیست

EN ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
قوانین و مقررات مرتبط با کیفیت آب

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
گندزدایی فاضلاب

Wastewater Disinfection

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
مدیریت استراتژیک زیست محیطی

EN علاقمند به برگزاری دوره
مدیریت پسماند و ضایعات

Waste Management

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
مدیریت سبز

EN ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
کاهش آب مصرفی و پساب تولیدی با استفاده از روش Water Pinch

EN ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
کاهش و بازیابی گازهای ارسالی به فلر در پالایشگاهها

EN ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
کنترل کیفیت و میکروبیولوژی آب آشامیدنی

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ارزیابی ریسک ارگونومی (Ergonomics Risk Assessment)

RM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ارزیابی ریسک با استفاده از نرم افزار PHA Pro

RM علاقمند به برگزاری دوره
ارزیابی ریسک به روش FMEA (حالت‌های شکست و پیامدهای آن)

Risk Assessment via FMEA Method

RM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ارزیابی و مديريت ريسك، تکنیک ها و ابزارهای شناسایی و ارزیابی خطر

Risk Assessment & Management

RM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
ارزیابی کمی ریسک و مدلسازی پیامد با استفاده از نرم افزار ALOHA

RM علاقمند به برگزاری دوره
تربیت کارشناس ارزیابی ریسک

RM علاقمند به برگزاری دوره
تکنیک های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد ISO 17776:2000

Risk Assessment & Management - ISO 17776:2000

RM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
تکنیک های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد ISO 17776:2016

RM علاقمند به برگزاری دوره
شناسایی و ارزیابی جنبه‌های زیست محیطی (EIA)

Environmental Impact Assessment - EIA

RM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
كارگاه آموزشي ارزيابي ريسك به روش William Fine

RM علاقمند به برگزاری دوره
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک به روش FTA (تجزیه و تحلیل درخت خطا)

RM علاقمند به برگزاری دوره
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک به روش HAZOP

RM علاقمند به برگزاری دوره
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک به روش JSA (تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی)

RM ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک به روش PHA (تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر)

RM علاقمند به برگزاری دوره
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک به روش What If (تجزیه و تحلیل چه می‌شود اگر)

RM ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک مواد شیمیایی به روش Coshh

RM علاقمند به برگزاری دوره
کارگاه ارزیابی ریسک به روش های FMEA و What If

RM علاقمند به برگزاری دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) اصول آتش نشانی

FR علاقمند به برگزاری دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) امداد و کمکهای اولیه در صنعت

FR علاقمند به برگزاری دوره
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مدیریت پیشگیری و کنترل آتش

FR علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با سیستم‌های اطفاء دستی حریق

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با مبانی حریق و روش‌های اطفاء (تئوری و عملی)

FR علاقمند به برگزاری دوره
اصول آتش نشانی و اطفاء حریق

Principles of Fire & Firefighting

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
امداد و نجات در بحران

FR علاقمند به برگزاری دوره
امداد و نجات در حوادث گاز کلر

FR ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
تخلیه و خروج اضطراری (Emergency Evacuation)

FR ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
سيستم هاي اطفاء خودکار حريق (بر اساس استانداردهاي NFPA 10 & NFPA 72)

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
سيستم هاي اعلام خودکار حريق (بر اساس استانداردهاي NFPA 10 & NFPA 72 )

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
سيستم‌هاي اعلام‌واطفاء خودکارحريق (براساس استانداردهاي NFPA 10 و NFPA 72)

Principles of Fire & Firefighting

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
طراحی چیدمان سیستم های اعلام و اطفاء خودکار حریق

FR علاقمند به برگزاری دوره
طراحی چیدمان کپسول‌های آتش‌نشانی در کارگاه (Fire Capsules Layout design in Workplaces)

FR علاقمند به برگزاری دوره
مبانی ایجاد حریق و راه های پیشگیری از آن

FR ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
کمک‌های اولیه، امداد و نجات (First Aid & Rescue)

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با نرم افزار COMFAR (ارزيابي فني، مالي و اقتصادي پروژه ها)

PM ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با نرم‌افزار کنترل پروژه MS Project

PM ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
آشنایی با نرم‌افزار کنترل پروژه Primavera

PM علاقمند به برگزاری دوره
آموزش تخصصی نرم‌افزار کنترل پروژه MS Project

PM علاقمند به برگزاری دوره
ارزیابی پروژه ها بر اساس مدل تعالی پروژه PEM

PM ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
برنامه ريزي و كنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP

PM علاقمند به برگزاری دوره
تکنیک ارزش حاصله

PM علاقمند به برگزاری دوره
سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500 : 2012

PM علاقمند به برگزاری دوره
مديريت پروژه مبتنی بر استانداردهای PMBOK:2009 & ISO 10006:2003

PM ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره
مدیریت انبار و تدارکات (Warehouse & Logistics Management)

PM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری علاقمند به برگزاری دوره
مدیریت تدارکات و قرارداد در پروژه ها

PM ثبت نام نیمه حضوری علاقمند به برگزاری دوره

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA