تدوین HSE Plan

 

دوره آموزشی تدوین HSE Plan (Health Safety and Environment Plan) با اعطای گواهینامه پایان دوره معتبر

 

HSEPlan چیست؟

طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست که HSEPlan نامیده میشود، سندی است شامل جزئیات کاملی از مجموعۀ برنامه ها، فرایندها و روشهای کاری در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست که در طول عمر یک پروژه یا فرایند، صرف نظر از نوع و ماهیت آن مورد استفاده قرار میگیرد. این سند، به عنوان یک طرح جامع به فعالیت های جاری تاثیر گذار بر بهداشت، ایمنی و محیط زیست در یک سازمان اشاره می کند و چارچوب مدونی برای فعالیتهای لازم الاجرا و مسئولیتهای مرتبط فراهم میکند. این سند تضمینی بر رعایت الزامات HSE، پیشگیری از بروز حوادث و آسیبهای زیست محیطی و بهبود عملکرد HSE میباشد.

 

مخاطبان دوره HSEPLAN و جایگاه HSEدر فعالیت های پیمانکاران:

1- مسئولین HSE

2- مهندسین و کارشناسان ایمنی و بهداشت حرفه ای

3- مدیران و نمایندگان شرکت های صنعتی و ساختمانی وپیمانکاری

 

سرفصل دوره HSEPLAN و جایگاه HSEدر فعالیت های پیمانکاران:

1- تعاریف و اصطلاحات HSEPlan:

 • رویداد: اتفاق مرتبط با کار که به موجب آن یک مصدومیت، بیماري (صرف نظر از وخامت آن)، مرگ و یا خسارت به اموال رخ داده یا بتواند رخ دهد.
 • ریسک محیط زیستی: ترکیبی از احتمال رخداد یک جنبه زیست محیطی و وخامت پیامد ناشی از آن، خواه این پیامد بصورت تدریجی رخ دهد و یا فاجعه بار باشد.
 • طرح اقتضایی: یک طرح از پیش برقرار شده براي کاهش اثرات ناشی از بروز یک وضعیت غیر معمول را که پتانسیل ایجاد آسیب را داشته باشد.
 • عوامل بالقوه آسیب رسان: به شرایط یا اعمال نا ایمنی گفته می‌شود که پتانسیل ایجاد یک حادثه را در برداشته باشد.

 

2- خط مشی HSE:

خط مشی HSE پروژه می بایست شامل سیاست‌گذاری ‌ها و تعهدات مدیر ارشد/ مدیر پروژه در قبال HSE بوده و برگرفته از خط مشی شرکت (درصورت وجود)، خط مشی کارفرما و سایر خط مشی هاي موجود باشد. خط مشی پیش از اجراي پروژه مشخص شده و در طی اجرا ممکن است با توجه به مقتضیات پروژه بازنگري و به روز رساني شود.

 

3- هدف گذاري

باید توجه داشت که اهداف از نظر زمانی باید به گونه اي طراحی شوند تا در زمان مقرر و پیش از برچیدن کارگاه به طور کامل اجرا شده باشد. اصولا این اهداف پیش از شروع به کار تدوین شده و در طی پروژه، بازنگري و تکمیل و به روز می شوند.

 

4- مسئولیتها

در این بخش مسئولیت و پاسخگویی کلیه افرادي که فعالیت ایشان بر موضوعات ایمنی، بهداشت و محیط زیست تأثیر گذار است باید مشخص و تعریف شود، در این میان مسئولیت و پاسخگویی اصلی بر عهده مدیر عامل شرکت می‌باشد.

 

5- چارت سازمانی پروژه HSE

در این بخش چارت سازمانی شركت و جایگاه HSE در آن، همچنین میزان پاسخگویی نسبت به HSE، جهت طرح ریزي، اجرا، بررسی و رسیدگی به امور HSE در شركت مشخص می‌شود.

 

6- مدیریت ریسک و جنبه HSE

مدیریت ریسک به عنوان قلب سیستم مدیریت HSE بشمار می رود و در این بخش شرکت باید نحوه مدیریت ریسک HSE خود را در مراحل مختلف اجراي پروژه مشخص نماید.

 

7- الزامات قانونی و استانداردها

پیش از شروع به کار، شرکت موظف است نسبت به شناسایی الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط با فعالیت ‌هاي شرکت و ريسك‌هاي HSE اقدام نموده و در طی اجراي پروژه آنها را به کار بندد. این امر مستلزم شناخت کامل از قوانین دولتی نظیر قوانین وزارت کار، وزارت بهداشت، سازمان حفاظت محیط زیست، قوانین وزارت نیرو، قوانین وزارت نفت، شرکت پالایش و پخش فراورده هاي نفتی ایران، قوانین محلی و منطقه‌اي و ... و نیز استعلام مکتوب از این مراجع قانونی و سایر مراجع مورد نیاز جهت اطلاع از آخرین ویرایش قوانین و مقررات HSE می باشد.

 

 8- صلاحیت، آموزش و آگاهی

کلیه افرادي که فعالیتشان در زمینه مسائل مرتبط HSE تأثیر گذار است و یا می تواند پیامدهاي HSE داشته باشد باید صلاحیت ایشان در خصوص اموري که به آنان محول می‌گردد اثبات گردد. صلاحیت باید در موارد زیر در مشخص شود:

 • دانش اکتسابی
 • توانایی‌هاي فردي
 • مهارت‌هاي بدست آمده از طریق تجربه

 

9- ارتباطات و مشارکت

براي مؤثر واقع شدن برنامه‌هاي HSE شرکت، تعامل طرفین در زمینه هاي ایمنی، بهداشت و محیط زیست ضروري است. از آنجا که ممکن است در مراحل قبل، شرایط خاص ایمنی، بهداشت و محیط زیست، به خوبی شناسایی و در رابطه با آنها بحث نشده باشد، لذا ایجاد ارتباطات مؤثر در قالب جلسات HSE، دستورالعمل‌هاي HSE،‌ یا قوانین HSE مدون به منظور پیشرفت کار ضروري است.

 

10- مستندات HSE و کنترل آنها

در این قسمت از طرحHSE ، کلیه مستنداتی که در طرح به آن ارجاع داده شده است و یا کلیه سوابق مرتبط میبایستی مستند و تحت کنترل قرار گرفته و لیست گردد. این مستندسازي باید موارد ذیل را پوشش دهد:

 • شرکت
 • پیمانکاران و شرکاء
 • بخشهاي سازمانی و واحدهاي کسب و کار
 • عملیات و فعالیت‌هاي خاص (مانند طراحی تاسیسات، استخراج، آماده سازي، زمین، حفاري)

 

11- کنترل عملیات

یکی از مهمترین قسمتهاي HSE Plan می باشد و اغلب جنبه هاي عملیاتی طرح از تجهیز کارگاه تا جمع آوري کارگاه را شامل می شود، کلیه فعالیت ‌ها و عملیات خطرناك و نیازمند به کنترل، در سه حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست مشخص شده و دستورالعمل‌ها و ضوابطی که لازم است در طی اجراي این فعالیت‌ها رعایت شود تا کمترین میزان مواجهه با آسیب و آلودگی را در پی داشته باشد، برنامه ریزي و تدوین می گردد.

 

12- روشهاي اجرایی HSE

فعالیت ‌هایی که فقدان روشهاي اجرایی مکتوب براي آنها می‌تواند منجر به تخطی از خط مشی HSE یا نقض الزامات قانونی یا معیارهاي عملکرد گردد، باید شناسایی شوند. باید استانداردها و روشهاي اجرایی مدونی براي چنین فعالیت ‌هایی آماده شوند تا براي اطمینان از یکپارچگی فنی و انتقال اثربخش دانش، چگونگی اجراي فعالیتها را تعریف کنند.

 

13- بازنگري

مدیریت ارشد شرکت باید در فواصل زمانی مناسب، سیستم مدیریت HSE و عملکرد آن را، به منظور اطمینان از پیوستگی تناسب و اثربخشی آن، بازنگري کند. بازنگري باید به صورت ویژه به موارد ذیل بپردازد، ولی منحصر به این موارد نیز نمی‌شود:

 • طرح ریزي اضطراري
 • تخصیص منابع براي استقرار و نگهداري سیستم مدیریت HSE
 • بررسی محل و یا موقعیتها بر پایه خطرات و ريسك‌هاي ارزیابی شده 
 • نیاز به تغییرات احتمالی در خط‌مشی و اهداف در پرتو تغییر شرایط و تعهد براي تلاش در مسیر بهبود مستمر

 

 

14- تعهد به اجراي طرح HSE

در انتهاي طرح HSE مدیر عامل شرکت تعهد خود را به نسبت به اجراي موارد ذکر شده در طرح HSE به صورت مکتوب اعلام می‌دارد.

 

 

 

 

جهت مشاهده سایر دوره ها کلیک نمایید

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا