حفاظت از سقوط (Fall Protection)

 

سرفصل ها

مقدمه
1. هدف
2. دامنه کاربرد
3. مسئولیت ها و ضمانت هاي اجرایی
4. تعاریف و اصطلاحات
5. مراجع
6. شرح مقررات
1-6 . اقدامات مورد نیاز جهت پیشگیري از سقوط
2-6 . لبه هاي انتهایی
3-6 . چاله ها و دهانه هاي باز
4-6 . قالب ها و فولاد تقویت شده
5-6 . رمپ ها، مسیرهاي فرار و محل هاي عبور
6-6 . گودبرداري
7-6 . تجهیزات خطرناك
8-6 . آجرچینی و کارهاي مربوطه
9-6 . کار بر روي سقف هاي با شیب کم
10-6 . سقف هاي شیبدار
11-6 . نصب بتن پیش ساخته
12-6 . دهانه هاي باز دردیوارها
13-6 . حفاظت در برابر سقوط اجسام
14-6 . اقدامات سیستم حفاظت از سقوط
15-6 . سیستم هاي مهار سقوط فردي
16-6 . سیستم نوار خطر
17-6 . مناطق با دسترسی کنترل شده
18-6 . سیستم پایش ایمنی
19-6 . درپوش ها
20-6 . حفاظت دربرابر سقوط اجسام
21-6 . برنامه حفاظت از سقوط
22-6 . الزامات آموزشی مورد نیاز

 

 

بخشی از مشروح دوره:

مقدمه

بررسی هاي بعمل آمده نشانگر این نکته است که سقوط از ارتفاع مهمترین عامل مرگ در کارگاه هاي ساختمانی می باشد، بدین منظور در مجموعه حاضر در نظر است ضمن بررسی فعالیت هاي مختلف شرکت مهندسی و توسعه گار ایران، مقررات موجود در خصوص شناسایی نقاط خطرناك در ساختمانها و راهکارهاي لازم براي حفاظت از سقوط ارایه گردد تا  انشاالله با انجام اقدامات لازم، خطرات احتمالی به حداقل مقدار خود کاهش یابد.

 

هدف

هدف از اجراي مقررات ایمنی کار در ارتفاع و حفاظت از سقوط، پیشگیري و به حداقل رسانی ریسک سقوط از ارتفاع در کارکنان زیر مجموعه شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می باشد.

 

دامنه کاربرد

این مقررات در حوزه پروژه هاي در دست اقدام شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران شامل احداث خطوط لوله سراسري، ایستگاههاي تقویت فشار گاز، پالایشگاههاي گاز و پروژه هاي زیربنایی کاربرد دارد.

 

مسئولیت ها و ضمانت های اجرایی

رعایت این مقررات براي کلیۀ پیمانکاران اجرایی شرکت الزامی بوده و بدین منظور عملکرد پیمانکار براساس دستور العمل ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران شرکت ملی گاز ایران ارزیابی و اقدام خواهد شد.

 

 

لینک تلگرام واحد آموزش HSE آریا :

https://telegram.me/HSE_Arya_Training

 

 

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA