آشنایی با حسابداری زیست محیطی درصنایع

 

1- ضرورت تشكيل دوره/ كارگاه:

همگام با رشد اقتصادي فشار بر سیستم هاي طبیعی و منابع کره زمین شدت گرفته است.لذا مدیران واحدهاي تجاري تحت فشار هستند تا نه تنها هزینه هاي عملیاتی را کاهش دهند بلکه باید تاثیرات محیط زیستی حاصل از فعالیت هاي عملیاتی را پایین بیاورند،حال آنکه سیستم حسابداري سنتی اطلاعات مناسب را درارتباط با هزینه هاي محیط زیست در اختیار مدیران قرار نمی دهد .دو مقوله توسعه پایدار و حفاظت و بهسازي محیط زیست موضوعاتی هستند که در سراسر جهان بر چگونگی رشد اقتصادي و رفاه اجتماعی تاثیر می گذارند حسابداري محیط زیستی شاخه اي از حسابداري است و شامل مجموعه فعالیت هایی است که موجب افزایش توان سیستمهاي حسابداري در جهت شناسایی ، ثبت و گزارشگري آثار ناشی از تخریب و آلودگی محیط زیستی می شود . حسابداري محیط زیستی مبتنی بر تلفیق محیط زیست به عنوان یک منبع سرمایه و لحاظ کردن هزینه هاي محیط زیستی به عنوان یکی از هزینه هاي قابل قبول در فرآیندهاي اقتصادي و محاسباتی است .هدف حسابداري محیط زیستی فراهم آوردن اطلاعاتی است که براي ارزیابی عملکرد ، تصمیم گیري ، کنترل و گزارشگري  به مدیران یاري رساند .حسابداري محیط زیستی بر مفاهیم اقتصادي و محیط زیستی بنا شده و به دلیل عدم استفاده از ارزش هاي مبتنی بر بازار کاربرد آن مستلزم ایجاد تغییر در فرهنگ است .حسابداري محیط زیستی بخشی از این تغییرات را در سازمان و وسیع تر از آن در جامعه ارائه می کند و با ارائه شناخت اساسی بیشتر و مشارکت در فعا لیت هاي کاري روزانه به تعیین هدف توسعه مستمر به عنوان رویکردي خاص کمک می کند

 

2- اهداف برگزاري دوره/ كارگاه:

 1. تعیین فرصتهاي محیطی ومحدودکردن هزینه هاي اضافی که فاقد ارزش افزوده هستند
 2. برآورد ومحاسبه هزینه هاي محیط زیستی شرکتها وگنجاندن آن عموما در سربار کارخانه
 3. مشخص کردن فرصتهاي محیط زیستی براي ایجاد سود خالص
 4. ایجاد ونگهداري یک سیستم اطلاعاتی محیطی براي ارتقا مدیریت عملیاتی
 5. تعیین هزینه ها وبازده آتی ناشی از پیاده سازي سیستم اطلاعاتی مدیریت محیط زیست
 6. کمک به طراحی یک فرایند تولیدي کالاها وخدمات سازگار با محیط زیست

 

3- توانايي‌هاي مورد انتظار فراگيران در پايان دوره/ كارگاه:

 1. تعریف محیط زیست و ارتباط آن با صنعت
 2. تعاریف،شناسایی و طبقه بندی هزینه های زیست محیطی و ویژگی های کیفی اطلاعات محیط زیست
 3. تعاریف مختلف حسا بداری محیط زیست در سطوح بین المللی
 4. تاریخچه حسابداری محیط زیست
 5. ضرورت  وجود حسا بداری محیط زیست در شرکت ها و سازمان ها
 6. عوامل ساختاری حسابداری محیط زیست
 7. چارچوب حسابداری محیط زیست
 8. انواع حسابداری محیط زیست
 9. اهداف حسابداری محیط زیست (گزارشگری محیط زیست(
 10. مزایا ،کاربردها و خدمات حسابداری زیست محیطی  در شرکت ها و سازمان ها
 11. چه شرکت هایی می توانند حسابداری زیست محیطی را اجرا کنند؟
 12. واحدهای قیمت گذاری در حسابداری محیط زیست
 13. مراحل  و چگونگی پیاده سازی حسابداری زیست محیطی     

 

 

 درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا