تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

 

 

 

سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) چیست؟

سیستم مدیریت یکپارچه(IMS)  ترکیبی از استانداردهای سیستم مدیریت چندگانه که در سازمان آن ثبت شده است، میباشد. سیستم های مدیریتی از طریق یک سیستم با فرایندهایی که نیازهای هر استاندارد را پوشش می دهند، توسعه یافته، اجرا و نگهداری می شوند. طبق استاندارد ایزو، «یک سیستم مدیریتی توصیف مجموعه ای از رویه هایی است که سازمان باید به منظور رسیدن به اهدافش پیگیری کند». IMS یک سازمان را قادر می سازد تا با اتخاذ رویکرد فرآیند، مانع از اندازه گیری و ارزیابی اثربخشی آن در دستیابی به اهداف خود شود. رویکرد فرآیند به مدیران ارشد اجازه می دهد تا به تمام عناصری از سیستم مدیریت به جای نگاه کردن به استانداردها، مقررات، فعالیت ها یا الزامات فردی به طور جداگانه رفتار کنند.

 

مخاطبان دوره سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

1- کارشناسان و مدیران ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی

2- دانشجویان ایمنی، بهداشت شغلی و محیط زیست

 

سرفصل دوره سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

 

1- نظام مدیریت یکپارچه (IMS)

عبارت است از یک نظام مدیریت که برای سازمان از دیدگاه های کیفیت، محیط زیست و ایمنی و بهداشت حرفه ای برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و رهبری کنترل می نماید.

 

2- مزایای استقرار سیستم مدیریت یکپارچه

 • کاهش تضاد و نقاط افتراق بین سه سیستم
 • اجرای آسان تر و روان سیستم ها از سوی کارکنان
 • کاهش حجم اطلاعات در گردش و کمتر شدن احتمال بروز خطا و نیز حجم مستندات کمتر
 • کاهش زمان لازم جهت انجام ممیزی های شخص ثالث و صرفه جویی در هزینه های مربوطه
 • استفاده از منابع در دسترس به صورت موثر و پیشگیری ازدوباره کاری ها و اتلاف وقت و انرژی کارکنان
 • افزایش اثربخشی سیستم مدیریت سازمان از طریق نگرش جامع به موضوع تعیین خط مشی و اهداف، برنامه ریزی، ممیزی، پایش و اندازه گیری و ...

 

3- هشت اصل مدیریت کیفیت

 • راهبری
 • بهبود مداوم
 • مشارکت افراد
 • رویکرد فرایندی
 • مشتری محوری
 • رویکرد سیستمی در مدیریت
 • رویکرد واقع بینانه در تصمیم گیری
 • روابط سودمند متقابل با تأمین کننده

 

4- مزایای رویکرد فرایندی

یکی از مزایای رویکرد فرایندی کنترل دائمی برروی ارتباط میان فرایندهای مجزا از هم در داخل یک سیستم فرایندها و نیز بر روی ترکیب و تعامل آنها است. چنین رویکردی در صورتی که در یک سیستم مدیریت کیفیت مورد استفاده قرار گیرد بر اهمیت موارد زیر تأکید دارد:

 • درک و برآورده ساختن نیازمندی ها
 • به دست آوردن نتایجی همچون کارایی واثربخشی
 • بهبود مداوم فرایندها بر مبنای اندازه گیری واقع بینانه
 • نیاز به مورد توجه قراردادن فرایند ها بر مبنای ارزش افزوده

 

5- عناصر اصلی سیستم مدیریت کیفیت

 • مدیریت منابع
 • تحقق محصول
 • مسئولیت مدیریت
 • سیستم مدیریت کیفیت
 • اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود

 

6- تعهد مديريت در سیستم مدیریت یکپارچه

      مسئولیت مدیریت در سیستم شامل:

 • طرح ریزی
 • تعهد مدیریت
 • بازنگری مدیریت
 • تمرکز برمشتری
 • خط مشی کیفیت
 • مسئولیت، اختیار و ارتباطات

 

7- مديريت منابع در سیستم مدیریت یکپارچه

     مدیریت منابع شامل موارد زیر می باشد:

 • زیرساخت
 • محیط کار
 • منابع انسانی
 • فراهم اوری منابع

 

8- تحقق محصول در سیستم مدیریت یکپارچه

     اصول تحقق محصول شامل:

 • فرایند خرید
 • کنترل تولید و ارائه خدمت
 • طرح ریزی طراحی و تکوین
 • طرح ریزی پدیدآوری محصول
 • کنترل وسایل پایش و اندازه گیری
 • تعیین الزامات و یا خواسته های مربوط به محصول

 

9- اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و بهبود

 • طرح ریزی و اجرای فرایندهای پایش، اندازه گیری، تحلیل و بهبود
 • اثبات انطباق محصول
 • بهبود مداوم اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت
 • حصول اطمینان از انطباق سیستم مدیریت کیفیت
 • رضایت مشتری
 • تعیین شیوه های بدست آوردن و استفاده از این اطلاعات
 • یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد سیستم مدیریت کیفیت
 • پایش اطلاعات مربوط به تلقی مشتری از برآورده شدن خواسته های وی توسط سازمان
 • کنترل محصول نامنطبق
 • یک روش اجرایی مدون برای تعیین کنترل و مسئولیت ها و اختیارات جهت اقدام در مورد محصول نامنطبق
 • شناسایی و کنترل محصولی که با الزامات و خواسته ها منطبق نیست بمنظور جلوگیری از استفاده یا تحویل ناخواسته

 

 • تجزیه و تحلیل داده ها

سازمان باید داده های مقتضی جهت اثبات مناسب بودن و اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابی اینکه در چه حوزه‌هایی بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت می تواند انجام گیرد، را تعیین، گردآوری و تحلیل نماید. این داده ها شامل داده‌های ایجاد شده در نتیجه پایش و اندازه گیری و نیز سایر منابع می باشد.

 

 • بهبود

بهبود مداوم اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت از طریق بهره گیری از موارد زیر صورت می گیرد

 • نتایج ممیزی
 • تحلیل داده ها
 • بازنگری مدیریت
 • اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
 • خط مشی کیفیت و اهداف کیفیت

 

10- بحران هاي زيست محيطي

      بحران های زیست محیطی شامل:

 • موضعي
 • آلودگي صوتي
 • آلودگي هواي شهري
 • مشكلات دفع مواد زائد جامد

 

 • منطقه اي
 • باران اسيدي
 • تغييرات اقليمي
 • آلودگي رودخانه‌ها، درياچه‌ها و درياها

 

 • جهاني
 • تخريب لايه ازن
 • تشديد بلاياي طبيعي
 • تغييرآب و هوا در اثر تشديد پديده گلخانه‌اي در جو زمين

 

11- تاثيرات منفي فعاليت‌هاي صنعتي بر محيط زيست

      این تاثیرات شامل سه دسته می باشند:

 • در زمان استقرار
 • تخريب زمين
 • جابجائي جمعيت
 • كاربري‌هاي نامتجانس

 

 • در دوران فعاليت
 • انتشار آلاينده ها
 • حمل و نقل
 • مواد زائد جامد
 • مواد زائد خطرناك

 

 • پس از فعاليت

 

12- موارد مورد توجه در EMS  

 • انجام كليه فعاليت‌ها و كنترل عمليات سازمان بمنظور پيشگيري از آلودگي
 • تعيين خط مشي و اهداف و برنامه‌ها در جهت بهبود مداوم زيست محيطي سازمان
 • دستيابي به بهبود مستمر بر پايه خط مشي و ارزيابي جنبه‌ها و پيامدهاي زيست محيطي
 • انطباق با كليه نيازمندي‌هاي قانوني و مقرراتي و ساير نيازمندي‌هاي زيست محيطي مرتبط با سازمان

 

13- ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي در فعاليتهاي سازمان

ارزيابي جنبه هاي زيست محيطي مي‌تواند شامل دو مرحله زير باشد:

 • استفاده از روشهاي ارزيابي ريسك در ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي
 • شدت پيامد
 • ماندگاري پيامد
 • احتمال كشف پيامد
 • ابعاد، مقياس پيامد
 • قضاوت حرفه‌اي
 • طرفهاي قانوني پيامد
 • طرفهاي ذينفع پيامد و جامعه
 • مشكلات تغيير پيامد و هزينه‌هاي آن

 

14- مباني سيستم مديريت زيست محيطي

 • خط مشي
 • طرح ريزي
 • اجرا و عمليات
 • الزامات عمومي
 • بازنگري مديريت
 • بررسي‌و اقدام اصلاحي 

 

15- فرآيند ارزيابي و مديريت زيست محيطي

 

 • فرايند شناسايي و ارزيابي جنبه‌هاي زيست محيطي

این فرآیند شامل:

 • ارزيابي و قضاوت حرفه‌اي
 • بررسي سايتها و نقاط سازمان
 • بررسي زيست شناختي، زمين شناختي، آب شناختي
 • بازنگري بازديد و مميزي اوليه زيست محيطي از فعاليتها محصولات و خدمات

 

 • ارزيابي پيامدها و شناسايي جنبه‌هاي بارز
 • تعريف دامنه كاربرد ارزيابي
 • تعيين معيارهاي شناسايي جنبه‌هاي بارز
 • استقرار روشي جهت هماهنگي ارزيابي در سازمان و تعيين معيارهاي ارزيابي جنبه‌هاي زيست محيطي شناسايي شده

 

 

 

 

جهت مشاهده سایر دوره ها کلیک نمایید

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا