آزمایش های شیمیایی آب و فاضلاب

 

دوره آموزشی آزمایش های شیمیایی آب و فاضلاب Chemical Tests of Water & Wastewater با اعطای مدرک پایان دوره معتبر بین المللی - HSE Arya

 

سرفصل های دوره

 • ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه
 • بهداشت فردی برای پرسنل واحد تصفیه خانه فاضلاب
 • علائم هشداردهنده در رابطه با کاربرد مواد شیمیایی
 • اندازه گیری قلیائیـت آب 
 • مقدمه
 • اساس روش اندازه گیری
 • معرفـ های لازم
 • روش كار
 • محاسبه
 • انداره گیری دی اكسید كربن آزاد (CO2)
 • مقدمه
 • معرف های لازم
 • رو ش كار
 • دقـت و حـساسـیـت روش
 • اندازه گیری كلر باقیمانده (Cl2)
 • مقـدمه
 • اساس روش اندازه گیـری
 • معرفـ های لازم
 • روش كار
 • اندازه گیری درصد كلر فعال در هیپوكلریت ها
 • اندازه گیری یون كلرور آب (Cl-)
 • مقـدمـه
 • اساس روش اندازه گیری
 • معرف های لازم 
 • روش كار
 • دقت و خطا
 • اندازه گیـری (pH)
 • مقدمـه
 • اساس روش اندازه گیری
 • اندازه گیری یون سولفات در آب به روش كـدورت سنـجـی
 • مقدمه 
 • اساس روش اندازه گیری
 • معرف های لازم
 • روش كار
 • تذكرات
 • اندازه گیری سختی آب
 • مقدمه
 • انواع سختی
 • اساس روش اندازه گیری
 • معرف های لازم
 • روش كار
 • اندازه گیری غلظت یون آهن در آب
 • مقدمه
 • اساس روش اندازه گیری
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار
 • اندازه گیری غلظت یون فسفات در آب
 • مقدمه
 • اساس روش اندازه گیری
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار
 • اندازه گیری ید به روش كاهش كاتالیستی
 • مقدمه
 • اساس روش اندازه گیری
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار
 • محاسبه
 • اندازه گیری فلوراید به روش چشمی آلیزارین
 • مقدمه
 • اساس روش اندازه گیری
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم 
 • روش كار
 • محاسبه 
 • اندازه گیری فلوراید به روش SPADNS
 • اساس روش اندازه گیری
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار
 • محاسبه
 • اندازه گیری فلوراید به روش الكترود انتخابگر (یون متری)
 • مقدمه
 • اساس روش اندازه گیری
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار
 • اندازه گیری سورفاكتانتهای آنیونی
 • مقدمه
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار
 • محاسبه
 • اندازه گیری نیتروژن كجلدال
 • مقدمه
 • اساس روش اندازه گیری
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار
 • محاسبه
 • اندازه گیری نیتریت
 • مقدمه
 • اساس روش اندازه گیری
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار
 • اندازه گیری نیتروژن به روش آلیاژ دواردا 
 • مقدمه
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار
 • محاسبه
 • اندازه گیری نیترات به روش اسپكتروفتومتری (U.V)
 • مقدمه
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار
 • محاسبه
 • اندازه گیری جامدات در فاضلاب
 • تعاریف
 • دستگاه ها
 • روش كار
 • محاسبه
 • كوا گولاسیون وجارتست
 • مقدمه
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار
 • تعیین مقدار اكسیژن محلول
 • مقدمه
 • اساس روش اندازه گیری
 • معرف های لازم
 • روش كار
 • تعیین مقدار BOD
 • مقدمه
 • معرف های لازم
 • روش كار
 • تعیین مقدار COD به روش تیتراسیون
 • مقدمه
 • اساس روش اندازه گیری
 • معرف های لازم
 • روش كار
 • محاسبه
 • اندازه گیری COD به روش رنگ سنجی
 • مقدمه
 • دستگاه ها
 • معرف های لازم
 • روش كار
 • منابع 
 
 
 
 
 

 

 

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا