مدیریت فرآیندهای آموزش HSE

 

دوره آموزشی مدیریت فرآیندهای آموزش HSE (Management of HSE Training Processes) با گواهینامه پایان دوره معتبر

 

اهمیت آموزش ایمنی (HSE) در صیانت از کارگران

هر اندازه که روند توسعه و نوسازی در جوامع انسانی به پیش می‌رود، درک و شناخت آنها از ضرورت رعایت شاخص‌های ایمنی و سلامت شغلی محسوس‌تر می‌شود. تفکیک مفاهیم ایمنی و سلامت شغلی در جهان کنونی با رویکرد منافع فردی، جمعی و منطقه‌ای دیگر امکان‌پذیر نیست و زمان آن فرارسیده که در عرصه تولید و صنعت تنها به مقوله محدود سودآوری نیندیشیم و از تعقل در توسعه پایدار بهره بیشتری ببریم تا در سایه آن ضمن حفظ و صیانت از نیروی انسانی مولد کشور، زمینه‌ ارتقای بهره‌وری و دستیابی به تعادلی پایدار در زیست‌بوم شغلی فراهم آید. ‌موضوع ایمنی کار به‌عنوان یکی از ارکان سند ملی کار شایسته در دولت جمهوری اسلامی ایران و از جمله مهم‌ترین راهبردهای سازمان بین‌المللی کار در برخورداری کارگران از حقوق کار به شمار می‌رود. در این زمینه ارتباط مستقیم بهبود شرایط ایمنی کارگاه با کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از بروز حوادث شغلی به اثبات رسیده است و امروزه ارتقای بهره‌وری با ترویج فرهنگ ایمنی در محیط کار، از منظر منافع بنگاه اقتصادی بسیار مورد توجه کارفرمایان هوشمند قرار گرفته است.‌ پژوهش‌های انجام‌شده از سوی مراجع معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد هر واحد سرمایه‌گذاری در بخش آموزش ایمنی، می‌تواند تا پنج برابر برگشت سرمایه در پی داشته باشد، اقداماتی مانند برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش‌های ایمنی با توجه به شرایط کار و مخاطرات موجود به کارگران، نحوه استفاده از وسایل و تجهیزات حفاظت فردی و نظارت بر عملکرد آنها در این زمینه، آشنایی با قوانین و مقررات ایمنی و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و لزوم التزام به این قوانین، ایجاد نگرش سیستماتیک و مدیریتی به امور ایمنی در مدیران و کارفرمایان، شناسایی مشاغل و ارزیابی ریسک‌، نظارت و کنترل بر خرید همه تجهیزات حفاظت فردی و مطابقت آنها با استانداردهای موجود، در ارتقای سطح ایمنی کارگاه بسیار حائز اهمیت است.‌مطالعات انجام‌شده در زمینه شناسایی علل حوادث شغلی نشان می‌دهند علت بیش از ۸۰ درصد حوادث در اثر رفتار ناایمن در کارگاه‌ها رخ می‌دهد که این امر ناشی از نگرش و فرهنگ نادرست بوده و آموزش ایمنی به‌عنوان مکانیسمی قدرتمند در ارتقای ایمنی اثرات مثبتی در رشد فرهنگ ‌سازمانی در کارگاه‌ها دارد.

 

(حاتم شاکرمی- ‌معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

 

مخاطبان دوره مدیریت فرآیندهای آموزش HSE

1- مدیران، سرپرستان و ناظران واحدهای HSE

2- مدیران و مسئولان واحدهای نیروی انسانی

3- تمامی علاقه مندان و دانشجویان رشته های ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

 

سرفصل های دوره مدیریت فرآیندهای آموزش HSE

1- فصل اول: مروری بر مفاهیم پایه و استانداردهای نظام مدیریت آموزش و یادگیری

در این فصل، با استانداردهای بین المللی مرتبط با مباحث آموزش آشنا می شوید. از جمله:

 • استاندارد IWA-2

Quality Management Systems

 • استاندارد ISO 10015

Quality Management - Guidelines for competence management and people development

 • استاندارد ISO 29990

Learning services for non-formal education and training - Basic requirements for service providers

 

2- فصل دوم: نیازسنجی آموزشی

در این فصل، به موارد زیر پرداخته می شود:

 • کلیات تعیین نیازهای آموزشی
 • شناسایی نیازهای سازمان
 • تعیین و تحلیل شایستگی ها و صلاحیت ها
 • بازنگری شایستگی ها و صلاحیت ها
 • تعیین فاصله های شایستگی ها و صلاحیت ها
 • شناسایی راه حل به منظور برطرف کردن فاصله های موجود
 • تعیین خصوصیات نیازهای آموزشی

 

3- فصل سوم: طراحی و برنامه ریزی آموزشی

در این فصل، به موارد زیر پرداخته می شود:

 • کلیات طراحی و برنامه ریزی آموزشی
 • تعیین محدودیت ها
 • روش های آموزش و معیارهای انتخاب
 • مشخصات برنامه آموزشی
 • انتخاب پیمانکار آموزشی

 

4- فصل چهارم: اجرای آموزش

در این فصل، به موارد زیر پرداخته می شود:

 • کلیات اجرای آموزش
 • پشتیبانی قبل از آموزش
 • پشتیبانی در حین آموزش
 • پشتیبانی پس از پایان آموزش

 

5- فصل پنجم: ارزشیابی اثربخشی آموزش

در این فصل، به موارد زیر پرداخته می شود:

 • کلیات ارزشیابی نتایج آموزش
 • گردآوری داده ها و تهیه گزارش ارزشیابی
 • ارزیابی میزان اثربخشی دوره های آموزشی
 • مهمترین الگوهای ارزشیابی اثربخشی
 • الگوی پاتریک
 • الگوی پاتریک - سطح واکنش
 • الگوی پاتریک - سطح یادگیری
 • الگوی پاتریک - سطح رفتار
 • الگوی پاتریک - سطح نتایج
 • الگوی فیلیپس

 

6- فصل ششم: پایش فرآیند آموزش

در این فصل، به موارد زیر پرداخته می شود:

 • کلیات نظارت و بهبود فرآیند آموزش
 • صحه گذاری فرآیند آموزش

 

7- فصل هفتم: معرفی چند روش متداول در آموزش HSE در محیط های کاری

در این فصل، به موارد زیر پرداخته می شود:

 • جلسات آموزشی قبل از شروع کار - TBM

ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎتی و ﺗﻌﻤﻴﺮاتی میﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روی رﻋﺎﻳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤنی و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻓﺮدی ﺗﻤﺮﻛﺰ دارد. اﻳﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺻــﻼﺣﻴﺖ (ﺳــﺮﭘﺮﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻳﺎ ﻛﺎرﺷــﻨﺎس HSE) ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎفی در ﺧﺼــﻮص ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺎری و اﺻــﻮل اﻳﻤنی ﻛﺎر دارد ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﻤﺎﻫنگی اﻧﺠﺎم ﻛﺎر، ﻣﺮور ﺧﻄﺮات و ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻳﻤنی ﻛﺎر  ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻣﺴــﺌﻮل اﻧﺠﺎم ﻛﺎر اﻧﺠﺎم میﺷــﻮد.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر: ﻣﻨﻈﻮر از ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر در اﻳﻦ ﺳﻨﺪ، ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮکتی ﻳﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺮوه ﻛﺎری ﺑﻮده و دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷــی اﻳﻤنی و ﺗﺨﺼــﺼــی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻴﻄﻪ ﻛﺎری ﺧﻮد را ﮔﺬراﻧﺪه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ، ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻃﻼﻋﺎت در ﺧﺼﻮص ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺎری، ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت TBM را دارد.

 

 • آموزش ضمن خدمت - OJT

 آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ، آﻣﻮزش ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ و داﻧﺶ ﻻزم ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرى ﻣﺸﺨﺺ درﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر را آﻣﻮزش ﺣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ.

 آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎ ، ﻣﺪارك داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﻓﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

 آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرى ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر رخ دﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ  اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻰ وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ ﻓﺮد وﻗﻮع ﯾﺎﺑﺪ و ﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼس ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.

 

اﻫﻤﯿﺖ آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ:

در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ  ﺳﺎﺧﺘﺎر ادارى ﺑﺰرﮔﻰ دارﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎرى از اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﻐﻠﻰ ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ ﺷﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪو ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﻰ و داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﮐﻢ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮى اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ.

در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ و ارزﯾﺎﺑﻰ آﺛﺎر آن ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﺎن، ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ، ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻰ ﮔﺮدد و زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺎن را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

 

 

جهت مشاهده سایر دوره ها کلیک نمایید

 

 

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا