ایمنی کار در ارتفاع و نصب استراکچر

دوره آموزشی ایمنی کار در ارتفاع و نصب استراکچر (Work at Height & Structure Safety) با اعطای مدرک بین المللی پایان دوره

 

ایمنی کار در ارتفاع چیست؟

کار در محیط های صنعتی همواره با مخاطرات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی همراه است. این مخاطرات در فعالیت های مختلف کاری می توانند به شکل های متفاوتی ظاهر شده و در صورت عدم برنامه ریزی و کنترل صحیح، پیامدهایی را به دنبال داشته باشند که گاهی اوقات جبران آنها به هیچ وجه امکان پذیر نیست. از این رو داشتن برنامه ای نظام مند برای شناسایی خطرات شغلی و لحاظ نمودن برنامه های کنترلی و پیشگیرانه به منظور جلوگیری از بروز پیامدهای ناگوار در محیط کار امری اجتناب ناپذیر است. «کار در ارتفاع» از جمله فعالیت هایی است که در محیط های کاری مختلف به صورت روزمره و یا برای انجام برنامه های تعمیر و نگهداری انجام می شود. شرایط خاص کار در ارتفاع،‌ آن را به فعالیتی خاص از نظر نوع مخاطرات و پیامدهای حوادث احتمالی آن تبدیل نموده است.

 

مخاطبان دوره ایمنی کار در ارتفاع و استراکچر

1- مدیران و کارشناسان HSE

2- مشاوران و بازرسان حوزه HSE

 

سرفصل دوره ایمنی کار در ارتفاع و استراکچر

 

1- برنامه ريزي جهت كار در ارتفاع

برنامه ريزی كار درارتفاع فرآيندی است كه نياز به يك مديريت متمركز دارد. در اين فرآيند هدايت تيم بر عهده گروهي از متخصصين مجرب خواهد بود كه احاطه كاملي بر عمليات و نحوه ايمن سازی آن داشته باشند.
 

2- موقعيت انجام عمليات

موقعيت انجام عمليات از جمله مواردی است كه در تجزيه و تحليل خطرات كار در ارتفاع و پيش بيني اقدامات كنترلي بايستي مورد بررسي قرار گيرد. خطوط هوايی انتقال برق، حفاريهای بدون پوشش، تأسيسات زير زمينی و ... از جمله مواردی به شمار مي روند كه بايستي وضعيت آنها در محلي كه عمليات كار در ارتفاع انجام ميشود، مشخص و در صورت نياز تمهيدات لازم جهت پيشگيری از بروز حوادث ناشي از آنها پيش بينی گردد.

 

3- شرايط محيطي انجام عمليات

 • در هنگام وقوع رعد و برقهای شديد، كار در ارتفاع به دليل امكان برق زدگي بويژه بر روی سطوح فلزی ممنوع است.
 • در هنگام وقوع بادهای شديد كه سرعت آن بيش از 50-40 كيلومتر در ساعت باشد، كار در ارتفاع بايستی تعطيل شود.
 • در هنگام بارندگی، هر گونه عمليات با استفاده از تجهيزات برقی بويژه جوشكاری برق و همچنين در شرايطي كه سطوح كار در اثر ريزش باران لغزنده ميشود، ممنوع است.
 • در هنگامي كه نور كافي در محيط عمليات وجود نداشته باشد و يا در شرايطي كه بعلت گرد و خاك، مه و يا بارش باران و برف، ميزان ديد كافي نباشد، بايستي عمليات كار در ارتفاع تعطيل گردد.

 

4- توانايي هاي فيزيكي و رواني مجريان عمليات

      مجريان عمليات كار در ارتفاع بايستي توانایی های زیر را دارا باشند:

 • سلامتي كامل و عدم ترس از ارتفاع
 • قدرت بدني، چالاكي، مهارت دستي و هماهنگي مناسب جهت كار در ارتفاع
 • توانائی سمعي جهت شنيدن اصوات و صدای ساير همكاران، بدون / با استفاده از سمعك (بويژه جهت شنيدن اخطارهاي ايمني)
 • مجريان عمليات كار در ارتفاع بايستي برخوردار از عمق ديد، ميدان ديد، و عدم مشكلات گيجي و گنگي و يا مشخصات نامطلوب ديگر باشند.
 • علائم دال بر نقص عضو يا عدم تعادل روانی كه به تأييد پزشكان متخصص رسيده باشد، ميتواند منجر به آسيب رساندن به فرد يا ديگران شود و به همين جهت بايستی در بكارگيري افراد جهت كار در ارتفاع مد نظر قرار گيرد.

 

5- ايمني سكوها و سطوح عمليات

      ايمني داربست‌ها شامل:

 • برپا كردن، پياده كردن و دادن تغييرات اساسي در داربستها بايد فقط تحت مديريت و نظارت يك شخص با كفايت و مسئول و حتي المقدور بوسيله كاركناني كه در اين گونه كارها تجربه كافي دارند انجام گيرد.
 • اجزاي داربستها و كليه وسائلي كه در آن بكار ميرود بايد از مصالح مناسب و مرغوب انتخاب شده و طوری طراحي،‌ ساخته و آماده شود كه واجد شرايط ايمنی كار براي كارگران بوده و توانائي پذيرش بارها و فشارهاي وارده را داشته و در شرايط مناسبي نگهداری شوند.
 • قطعات چوبي كه در ساخت داربستها بكار ميروند بايستي از كيفيت مرغوبي برخوردار بوده و الياف بلندی داشته باشند،‌ در وضعيت سالم قرار داشته و رنگ نشده باشند. هيچ نوع كاری روی آنها انجام نگرفته باشد و عاری از هر گونه عيب خطرناك و بدون گره و پوسته و كرم خوردگي باشند.

 

6- جداسازی عمليات

به منظور پيشگيری از سقوط اجسام از ارتفاع و وارد آمدن آسيب به عابرين، وسائط نقليه، تأسيسات عمومي و ساختمانهای مجاور، بایستی عمليات كار در ارتفاع به نحو مناسبي از محوطه اطراف جداسازی گردد. برای جداسازی محوطه عمليات كار در ارتفاع بايستی يك يا چند مورد از موارد زير بكار گرفته شود:‌

 • ايجاد سازه هاي حفاظتي محصور كننده
 • گماردن يك يا چند نگهبان با پرچم خطر
 • نصب علايم آگاهي دهنده و وسايل كنترل مسير

 

7- روشها و تجهيزات ايمن‌سازي عمليات

 • نكات ايمني كار با بالابرها
 • بالابرها بايستي بر اساس دستورالعمل سازنده و با رعايت مواردی از جمله تناژ بالابر مورد استفاده قرار گيرند.
 • اپراتور بالابر بايد اطلاعات لازم در خصوص بالابری كه با آن كار ميكند داشته باشد و ظرفيت بالابری آنرا بداند.
 • انجام هر گونه عمليات حرارتي از جمله جوشكاری و سنگ زنی بر روی قطعات وسايل بالابر ممنوع است، زيرا سبب از بين رفتن استحكام اين وسايل خواهد شد.

 

 • تابلوها و علايم ايمني جداسازي عمليات
 • اين علايم بايستي به منظور اطلاع رساني و اعلام هشدار در خصوص محدوده عمليات كار در ارتفاع و خطرات ناشي از اين عمليات و در پيرامون اين محدوده نصب گردند به نحوی كه حداقل از فاصله 15 متری قابل رؤيت باشند.
 • مهمترين اين علايم عبارتند از:‌ ورود افراد متفرقه ممنوع، خطر ريزش بار، خطر ريزش مصالح، پارك خودرو ممنوع و ...

 

8- آمادگي جهت واكنش در شرايط اضطراري

با توجه به ريسك های پيش بينی شده عمليات كار در ارتفاع كه توسط اداره HSE ارزيابی ميگردد،‌ اقدامات زير جهت واكنش در شرايط اضطراری صورت ميگيرد:‌

 • حضور مستمر تيم پزشكي به همراه امكانات و تجهيزات لازم در محل اجرای عمليات
 • وجود نفرات آموزش ديده جهت ارايه كمكهای اوليه در بين مجريان عمليات كار در ارتفاع
 • حضور خودروهای امدادی به همراه بهيار آموزش ديده جهت انتقال مصدومين در محل اجرای عمليات

 

9- آموزش كاركنان در خصوص سقوط از ارتفاع

 كليه كاركنان بايستی در ارتباط با مخاطرات و ايمن سازی فعاليت كار در ارتفاع آموزشهای لازم را ديده باشند .اين برنامه آموزشی بايستي شامل موارد زير باشد:‌

 • آشنايی با خطرات كار در ارتفاع
 • آشنايی با ايمني سكوها و سطوح عمليات
 • آشنایی با توانايی‌های فيزيكي و رواني لازم جهت متصديان عمليات
 • آشنايي با تأثيرات و الزامات ايمني مربوط به موقعيت و شرايط محيطي انجام عمليات

 

10- بازرسي، حفظ و نگهداری تجهيزات جلوگيری از سقوط

      بازرسي داربستها:

 • در زمان استفاده از داربست، شخص واجد شرايط بايد در دوره هاي زماني زير داربست را بررسي نمايد:
 •  دست كم يك بار در هفته
 • پس از هر وضعيت نامناسب جوی و هر توقف دراز مدت كار

 

 • پيش از بكارگيری داربست بايد شخص صلاحيت داري آنرا بررسي كند تا اطمينان حاصل نمايد كه:
 • داربست در وضعيت پايداری است.
 • تجهيزات ايمني لازم در جاي خود قرار دارند.
 • وسايلي كه برای ساخت آن بكار رفته اند سالم اند.

 

 

 

جهت مشاهده سایر دوره ها کلیک نمایید

 

 

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا