تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO 45001 : 2018)

دوره آموزشی تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO 45001 : 2018) با مدرک بین المللی - HSE Arya

 

ISO 45001 چیست؟

ISO 45001 یک استاندارد بین المللی است که سازمان را قادر می سازد تا به صورت فعال عملکرد سلامت و ایمنی شغلی خود را با هدف پیشگیری از آسیب و بیماری بهبود ببخشد. این استاندارد برای هر سازمانی صرف نظر از نوع و اندازه آن کاربرد دارد و تمامی الزامات و نیازمندی های آن با قصد پیوند و یکپارچگی با فرآیند های مدیریتی سازمان، طراحی شده است. ایزو 45001 یک مستند لازم الاجرا نیست، بلکه یک ابزار مدیریتی است که شرکت های کوچک و بزرگ سراسر دنیا برای آنکه ریسک های صدمه را حذف یا کم کنند به طور داوطلبانه از آن استفاده می کنند.

 

مخاطبان دوره ISO 45001:

1- کلیه مدیران و کارشناسان HSE

2- مدیران و کارکنان کلیه ادارات و سازمان ها

3- مدیران و کارکنان صنایع کوچک و بزرگ

4- علاقه مندان و دانشجویان رشته های ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

 

 

ایزو چیست؟

ایزو یک سازمان بین المللی و مخفف کلمه International Organization for Standardization است که وظیفه آن تدوین استانداردهای بین المللی با توجه به خواست و شرایط قانونی همه کشورها و با هدف یکپارچه سازی فرآیندها می باشد. این سازمان متشکل از موسسات استاندارد ملی 157کشور در سراسر دنیا می باشد و مرکز اصلی آن درشهر ژنو سوییس است و مسئولیت هماهنگی مراکز مختلف را برعهده دارد.

 

ارتباط ایزو 45001 با سایر استانداردها:

این استاندارد بالاترین سطح ساختاری را در بین استانداردهای مدیریتی از جمله ISO 9001 و ISO 14001 را دارد. در این استاندارد محتوای سایر استانداردها از جمله  OHSAS 18001 مورد توجه قرارگرفته است.

 

سرفصل دوره:

0- معرفی

 • مقدمه
 • هدف یک سیستم مدیریت OH&S (ایمنی و سلامت شغلی
 • مؤلفه های موفقیت
 • چرخه PDCA (برنامه ریزی، انجام، بررسی، اقدام)
 • مندرجات این سند

 

1- دامنه کاربرد

این سند، الزامات سیستم مدیریت ایمنی و سلامت حرفه ای (OH&S) را مشخص می کند و راهنمایی های لازم برای استفاده از آن را می دهد و سازمان را قادر می سازد تا با جلوگیری از آسیب ها و بیماری های مربوط به کار و بهبود فعال عملکرد OH&S، مکان کاری سالم و ایمنی را برای خود فراهم کند. این سند برای هرسازمانی که قصد دارد یک سیستم مدیریت OH&S را به منظور بهبود ایمنی و بهداشت حرفه ای، حذف خطرات و به حداقل رساندن ریسک های OH&S پیاده سازی یا حفظ کند، قابل اجرا است.

 

2- مراجع قانونی

هیچ مرجع قانونی در این سند وجود ندارد.

 

3- شرایط و تعاریف

 • سازمان: شخص یا گروهی افراد است که دارای وظایف و مسئولیت های مختص به خود، اختیارات و ارتباطات به منظور دستیابی به اهدافش است.
 • طرف ذینفع
 • کارگر (کارکنان): شخصی که کار یا فعالیت های مرتبط با کار تحت کنترل سازمان را انجام می دهد.
 • مشارکت
 • مشاوره
 • محل کار: مکانی تحت کنترل سازمان که شخص به منظور اهداف کاری به آنجا می رود.
 • پیمانکار: سازمان خارجی که برطبق شرایط، ضوابط و مشخصات پذیرفته شده، خدماتی را به سازمان ارائه می دهد.
 • الزامات و مقررات
 • الزامات قانونی و سایر مقررات و الزامات
 • سیستم مدیریت
 • سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی
 • مدیریت عالی (مدیریت ارشد)
 • اثربخشی
 • خط مشی
 • خط مشی ایمنی و سلامت شغلی
 • هدف
 • هدف ایمنی و سلامت شغلی
 • آسیب و بیماری
 • خطر
 • ریسکریسک ایمنی و سلامت شغلی
 • فرصت ایمنی و سلامت شغلی
 • صلاحیت و شایستگی
 • اطلاعات مستند
 • فرآیند
 • رویه (شیوه)
 • عملکرد
 • عملکرد ایمن و سلامت شغلی
 • برون سپاری
 • پایش (کنترل و نظارت)
 • سنجش و اندازه گیری
 • ممیزی
 • انطباق
 • عدم انطباق
 • رویداد
 • اقدام اصلاحی
 • بهبود مستمر

 

4- زمینه فعالیت و بافت سازمان

 • درک سازمان و زمینه فعالیت آن: سازمان باید موضوعات داخلی و خارجی را که با هدفش در ارتباط هستند و برتوانایی دستیابی به نتایج مورد نظر سیستم مدیریت OH&S تاثیر می گذارند؛ شناسایی کند.
 • درک نیازها و انتظارات کارگران و سایر طرف های ذینفع
 • تعیین دامنه سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی
 • سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی

 

5- رهبری و مشارکت کارگران (کارکنان)

 • رهبری و تعهد
 • خط مشی OH&S
 • مسئولیت ها، اختیارات و نقش های سازمانی
 • مشارکت و مشاوره کارگران (کارکنان): سازمان باید فرآیندی را برای مشاوره و مشارکت کارکنان در تمام سطوح و وظایف قابل کاربرد، ایجاد، پیاده سازی و حفظ کند و نمایندگانی را برای توسعه، برنامه ریزی، ارزیابی عملکرد و اقدامات لازم برای بهبود و پیشرفت سیستم مدیریت OH&S برگزیند.

 

6- برنامه ریزی

 • اقداماتی برای رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها
  • مطالب کلی
   سازمان در فرآیند برنامه ریزی خود باید ریسک ها و فرصت های مربوط به پیامد و نتیجه مورد نظر سیستم مدیریت OH&S  را که با تغییرات موجود در سازمان، سیستم مدیریت OH&S و فرآیندهای آن نیز مرتبط هستند، تعیین کند. همچنین درمورد تغییرات برنامه ریزی شده موقت یا دائم، این ارزیابی باید قبل از اعمال تغییرات انجام شود. سازمان همچنین باید این تضمین را بدهد که سیستم مدیریت می تواند به اهدافش برسد، از تاثیرات نامطلوب جلوگیری کند، و به بهبود مستمر دست یابد.
  • شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ها و فرصت ها
   • شناسایی خطرات
   • ارزیابی ریسک ها OH&S و سایر ریسک های سیستم مدیریت OH&S
   • ارزیابی فرصت ها OH&S و سایر فرصت های سیستم مدیریت OH&S
  • تعیین الزامات و شرایط قانونی و سایر الزامات و شرایط
  • برنامه ریزی
 • اهداف OH&S و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها
  • اهداف OH&S
  • برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف OH&S

 

7- حمایت و پشتیبانی

سازمان باید منابع مورد نیاز برای ایجاد، پیاده سازی، حفظ و نگهداری و بهبود مستمر سیستم مدیریت OH&S را تعیین و فراهم کند. این اقدامات می تواند شامل تعیین صلاحیت افراد ناظر بر استقرار سیستم مدیریتی، آگاهی دادن به کارگران در رابطه با خط مشی و اهداف آن، نیازهای ارتباطی سازمان باشد.

 • منابع
 • صلاحیت
 • آگاهی و هوشیاری
 • ارتباطات
  • مطالب کلی
  • ارتباطات داخلی (درونی)
  • ارتباطات خارجی (بیرونی)
 • اطلاعات مستند
  • مطالب کلی
  • ایجاد و به روز رسانی
  • کنترل اطلاعات مستند

 

8- عملیات

سازمان باید جهت رعایت الزامات و شرایط سیستم مدیریت  OH&S و همچنین پیاده سازی اقدامات تعیین شده، فرآیندهای مورد نظر را برنامه ریزی، پیاده سازی، کنترل و حفظ کند. این امر ازطریق انطباق کار با کارگر، کنترل فرآیندها و... انجام می گیرد.در محل های کاری که چند کارفرما وجود دارند، سازمان باید بخش های مرتبط سیستم مدیریت را با سایر سازمان ها هماهنگ کند.

 • کنترل و برنامه ریزی عملیاتی
  • مطالب کلی
  • حذف خطرات و کاهش ریسک های OH&S
  • مدیریت تغییر (Management of Change)
  • تدارکات
   • مطالب کلی
   • پیمانکاران
   • برون سپاری
 • پاسخ و آمادگی اضطراری

 

9- ارزیابی عملکرد

سازمان باید فرآیندی را برای پایش، سنجش، تحلیل و ارزیابی عملکرد، ایجاد، پیاده سازی و حفظ کند همچنین باید عملکرد OH&S خود را ارزیابی کند و اثربخشی سیستم مدیریت را تعیین نماید و اطمینان حاصل کند که کنترل و سنجش تجهیزات به خوبی انجام گرفته و مورد استفاده قرار می گیرد.

 • پایش، سنجش، تحلیل و ارزیابی عملکرد
  • مطالب کلی
  • ارزیابی انطباق
 • ممیزی داخلی
  • مطالب کلی
  • برنامۀ ممیزی داخلی
 • مرور و بررسی مدیریت

 

10- بهبود

سازمان باید فرصت هایی را برای بهبود، پیاده سازی و انجام اقدامات ضروری به منظور دستیابی به پیامدها و نتایج مورد نظر سیستم مدیریت OH&S تعیین کند. این امر باید با مشارکت کارکنان و سایر طرفان ذی نفع باشد. سازمان باید بطور مستمر اثربخشی، کفایت، ثبات و پایداری سیستم مدیریت را بهبود ببخشد این امر از طریق:

- تقویت عملکرد OH&S

- ترویج و ارتقای فرهنگی که از سیستم مدیریت حمایت و پشتیبانی می کند.

- ترویج مشارکت کارکنان در انجام اقداماتی برای بهبود مستمر سیستم مدیریت

- رساندن نتایج بهبود مستمر به کارگران

- حفظ و نگهداری اطلاعات بهبود مستمر

صورت می گیرد.

 

ضمیمه A

 • مطالب کلی
 • مراجع قانونی
 • شرایط و تعاریف
 • زمینۀ سازمان
  • درک سازمان و زمینۀ آن
  • درک نیازها و انتظارات کارگران و سایر طرف های علاقمند و ذینفع
  • تعیین حوزه و دامنه سیستم مدیریت OH&S
  • سیستم مدیریت OH&S
 • رهبری و مشارکت کارگران
  • رهبری و تعهد

 

 

 

برای مشاهده سایر دوره های غیرحضوری HSE Arya اینجا کلیک نمایید

 

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا