لیست کامل دوره‌های آموزشی

نام دورهنوع دوره 
ایمنی کار در ارتفاع و عملیات با طناب

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مبانی ایمنی و حفاظت محیط کار

Introduction to safety and protection of the workplace

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تکنسین ارزیابی ریسک

Risk assessment technician

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با ممیزی سیستم مدیریت HSE

Introduction to HSE Management System Audit

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO 31000:2018

Risk Management based on ISO 31000:2018

MS ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
رانندگی تدافعی و ایمنی ترافیک (Defensive Driving)

Defensive Driving

MS ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
پدافند غیرعامل (Passive Defense)

Passive Defense

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشريح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‏‌ای (ISO 45001 : 2018)

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on ISO 45001 : 2018

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO 45001 : 2018)

Requirements and Documentation of Occupational Safety and Health Management System (ISO 45001:2018)

MS ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
دوره آموزشی سر ممیزی استاندارد ISO 9001: 2015 - با گواهینامه بین المللی

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
دوره آموزشی سر ممیزی استاندارد OHSAS 18001 - با گواهینامه بین المللی

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 18001

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مدیریت شرایط اضطراری در محیط کار

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مستندسازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 18001

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مبانی ایمنی و بهداشت کار

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
دوره جامع تربیت کارشناس HSE

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه - 2015 (IMS)

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 : 2015)

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on ISO 9001: 2015

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001 : 2015)

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on ISO 14001: 2015

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با استاندارد (پیش نویس) ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO 45001 : 2016)

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ممیزی داخلی سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS)

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات و مستندسازی سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS)

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
سیستم مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی ISO/TS 29001: 2010

ISO/TS 29001: 2010

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001

Data security management system ISO 27001

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با فرهنگ HSE

Introduction to HSE culture

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با چگونگی تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار

Introduction to HSE Regular Meetings

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشت در محیط کار

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کلیات، اصول و مبانی پدافند غیر عامل

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با اصول 5S (نظام آراستگی محیط کار)

Introduction to 5S Principles

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با طرح و استقرار مدیریت اضطراری و مدیریت بحران

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با مدل تعالی (سرآمدی) سازمانی (EFQM)

Introduction to EFQM

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
وظایف ایمنی سرپرستان (Safety Duty Supervisors)

Safety Duty Supervisors

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تربیت کارشناس استقرار سیستم های مدیریتی

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری (مبتنی بر استانداردهای ISO 13702 و ISO 15544)

ERP based on ISO15544, ISO 13702

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت حوادث (سیستم های گزارش دهی، بررسی و تحلیل حوادث)

(Accident Management (Incident investigation, Report systems

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت استرس (Stress Management)

Stress Management

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با اصول شش سیگما (Introduction to the Six Sigma Principles)

Introduction to the Six Sigma Principles

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با استاندارد DIN

Introduction to DIN

MS ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با استاندارد ISO

Introduction to ISO

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
سیستم های مدیریت انرژی (ISO 50001 : 2011)

Energy Management Systems based on ISO 50001: 2011

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با قانون کار و آیین‌نامه‌های مرتبط با HSE

MS ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
قوانین و مقررات ملی و بین المللی HSE

National and International Regulations in HSE

MS ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

Process Safety Management

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات، مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مديريت كيفيت در آزمايشگاه (ISO 17025: 2017)

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on ISO 17025: 2017

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سيستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی (ISO 22000:2005 / HACCP)

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on ISO 22000:2005 / HACCP

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on IMS

MS ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
HSE Plan و جایگاه HSE در فعالیت‌های پیمان‌کاران و نحوه تدوین HSE Plan

Health/Safety/Environment Plan

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 : 2008) - نسخه قدیمی

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on ISO 9001: 2008

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشريح الزامات، مستندسازی و مميزي داخلي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‏‌اي (OHSAS 18001 : 2007)

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on OHSAS 18001 : 2007

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE-MS)

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on HSE Management System

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001 : 2004) - نسخه قدیمی

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on ISO 14001: 2004

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارگونومی در آب و فاضلاب

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارگونومی کار با کامپیوتر (Ergonomics of Working with Computer)

Ergonomics of Working with Computer

HS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کلیات بهداشت حرفه ای (Occupational Health Introduction)

Occupational Health Introduction

HS ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی و بهداشت در صنعت گردشگری (Tourism Safety and Health)

Tourism Safety and Health

HS ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی و بهداشت در صنعت هتلداری

HS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با نرم‌افزارهای HSE

HS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اقتصاد HSE

HS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با انواع راهکارهای مهندسی جهت کاهش و پیشگیری از عوامل زیان‌آور محیط‌های کاری

HS ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
HSE بر مبنای OSHA

HS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
HSE پیمان‌ کاران (HSE for Contractors)

HSE for Contractors

HS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی عمومی با نقش HSE در محیط های کاری

General Introduction with HSE

HS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کنترل صوت (Noise Control)

Noise Control

SA ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اصول ایمنی در حمل و نقل دریایی

Principles of Safety in Maritime Transport

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
افسر ایمنی

Safety Officer

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در زلزله (Earthquake Safety)

Earthquake Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی پله و نردبان (Ladder Safety)

Ladder Safety

SA ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مقررات ایمنی آتشباری و مواد ناریه (Flammable and Explosive Material Safety)

Flammable and Explosive Material Safety

SA ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
رفتارشناسی حریق (Fire Behavior)

Fire Behavior

SA ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با اصول ریگری (Principles of Rigging)

Principles of Rigging

SA ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در عملیات پرتونگاری (Safety in Radiation)

Safety in Radiation

SA ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی راه اندازی خطوط انتقال گاز فشار قوی (Safety in Gas Pipelines Commissioning)

Safety in Gas Pipelines Commissioning

SA ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی عملیات HOT TAP و انسداد خط لوله ( Safe HOT TAPPING and Line Stopping)

Safe HOT TAPPING and Line Stopping

SA ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
حمل و نقل ایمن مواد خطرناک (Safe Transportation of Hazardous Materials)

Safe Transportation of Hazardous Materials

SA ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در مخازن ذخیره نفتی (Safety in Oil Storage Tank)

Safety in Oil Storage Tank

SA ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی احداث و راه اندازی خطوط انتقال مواد نفتی (Safety in Oil Pipelines Construction & Commissioning)

Safety in Oil Pipelines Construction & Commissioning

SA ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
حفاظت در مقابل پرتوهای یونیزان (Ionizing Radiation Protection)

Ionizing Radiation Protection

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
حفاظت از سقوط (Fall Protection)

Fall Protection

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) وسایل حفاظت فردی

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی کار با جر اثقالها

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی کار در عملیات ساختمان

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی انبار

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی برق

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی کار با آسانسور

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در پرسکاری فلزات

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی انبارها

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی کار در ارتفاع (تئوری - عملی)

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی کار در ارتفاع - پیشرفته

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در عملیات عمرانی و ساختمانی (Safety in Construction)

Safety in Construction

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی کار در ارتفاع و نصب استراکچر (Work at Height & Structure Safety)

Work at Height & Structure Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در معادن (Safety in Mines)

Safety in Mines

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی کار بر روی دکل (Tower Safety)

Tower Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با سیستم برچسب گذاری

SA ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی سیلندرهای تحت فشار

SA ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با عملیات بلاستینگ و ایمنی آن

Introduction to blasting safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی کار با دستگاه سنگ زنی

SA ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی کار با وسایل برقی قابل حمل

SA ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در ماشین آلات صنعتی و حفاظ گذاری (Machinery Safety)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی و بهداشت در ریخته گری (Safety and Health in Casting Process)

Safety and Health in Casting Process

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی کار با مواد رادیو اکتیو

SA ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در آزمایشگاه (Laboratory Safety)

Laboratory Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی کوره‌ها

SA ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی دیگهای بخار و ظروف تحت فشار

Safety of boilers and pressurized tanks

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در فضاهای بسته (Confined Space Safety)

Confined Space Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
حمل و نقل ایمن مواد شیمیایی

SA ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در انبار مواد خطرناک

SA ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی انبار در عملیات عمرانی و ساختمانی (Warehouse Safety in Construction)

Warehouse Safety in Construction

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در جوشکاری و برشکاری (Welding & Cutting Safety)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اصول ایمنی و بازرسی فنی در بالابر ها و جرثقیل ها (Crane Safety)

Crane Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در تونل ها (Safety in Tunnels)

Safety in Tunnels

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
حفاظت و ایمنی در کارگاه های سد سازی (Safety in Dam Construction Sites)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در عملیات گودبرداری و حفاری (Safety in Excavation)

Safety in Excavation

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی نردبانها

SA ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی (Work at Height & Scaffolding Safety)

Work at Height & Scaffolding Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی و بهداشت در عملیات عمرانی و ساختمانی

Safety & Health in Construction

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی کار با مواد شیمیایی (Working Safely with Chemicals)

Working Safely with Chemicals

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در جابجایی و ذخیره سازی سیلندرهای گاز مایع

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی مایعات قابل اشتعال

SA ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با تجهیزات نفتی و ایمنی آن‌ها (Introduction to Oilfield Equipment & Safety)

Introduction to Oilfield Equipment & Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با گاز سولفید هیدروژن (H2S) و راه های مقابله با آن

Introduction to Hydrogen Sulfide Gas (H2S) & Its Hazards

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با ایمنی گازها و مواد خطرناک در صنعت نفت

SA ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در تعمیرات اساسی تجهیزات نفتی (اورهال)

SA ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
سیستم‌های مجوز (پرمیت) کار (PTW)

Work Permit Systems

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
انتخاب، آزمون و کاربرد تجهیزات حفاظت فردی (P.P.E)

PPE Selection Plan

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
شناسایی مناطق خطر

SA ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تجزیه و تحلیل حوادث

Accident analysis

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اصول تهیه گزارش حوادث

Principles of Reporting Accidents

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اقتصاد ایمنی

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با فرهنگ ایمنی

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی عمومی (General Safety)

General Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ايمنی در برق

Electrical Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با الزامات GMP در صنایع دارویی، صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی

Introduction to GMP (Good Manufacturing Practice)

HE ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارگونومی تخصصی (پیشرفته)

HE درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارگونومی عمومی (کاربردی)

Practical Ergonomics

HE درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
بهداشت حرفه ای بیمارستان (Hospital Occupational Health)

Hospital Occupational Health

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
برنامه مداخله ارگونومی در صنعت

HE درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با انواع ماسک‌های تنفسی و نحوه استفاده از آن‌ها

HE ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با MSDS

(Introduction to Material Safety Data Sheet (MSDS

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
سرطان‌های شغلی

HE ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
سم شناسی صنعتی

HE ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
نوبت کاری و اثرات آن

HE ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
بیماری‌های شغلی و طب کار

Occupational Diseases

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
بهداشت روانی در محیط کار

Mental Health at work

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارگونومی صنعتی (مهندسی فاکتورهای انسانی)

(Industrial Ergonomic(Human Factor Engineering

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با روش‌های آنالیز پوسچر

HE ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
استرس در محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
طراحی ایستگاه‌های کار

HE ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اصول و روش‌های طراحی و اندازه‌گیری روشنایی محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
روشنایی در محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با روش‌های حفاظت شنوایی

HE ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
صدا و ارتعاش در محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با عوامل بیولوژیکی زیان آور محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با عوامل ارگونومی و عوامل انسانی زیان آور محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار ( فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی، روانی )

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
روش‌های نمونه‌برداری از آلاینده‌های شیمیایی محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با روش‌های اندازه گیری عوامل زیان‌آور و موارد زیست محیطی در محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت ریسک زیست محیطی (Environmental Risk Management)

Environmental Risk Management

EN ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تصفیه فاضلاب صنعتی (Industrial Wastewater Treatment)

Industrial Wastewater Treatment

EN ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت دفع مواد زائد خطرناک (Disposal Hazard Waste Management)

Disposal Hazard Waste Management

EN ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
خوردگی و رسوب گذاری در تأسیسات آب و فاضلاب (Corrosion and Sedimentation in Water and Wastewater Facilities)

Corrosion and Sedimentation in Water and Wastewater Facilities

EN ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت سبز

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با اقتصاد محیط زیست و روش های ارزشگذاری خدمات زیست محیطی (Environment Economy)

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با حسابداری زیست محیطی درصنایع

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت پسماند و ضایعات (Waste Management)

Waste Management

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با نرم افزار طراحی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب ( SeverCAD )

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با نرم‌افزار شبیه‌سازی و آنالیز شبکه‌های توزیع آب شهری ( E-Panet )

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با شبکه و تأسیسات فاضلاب

EN ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با اصول تصفیه فاضلاب (Introduction to Principles of Wastewater Treatment)

Introduction to Principles of Wastewater Treatment

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اثرات زیست محیطی تخلیه فاضلاب‌ها

EN ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
قوانین و مقررات مرتبط با کیفیت آب

EN ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کنترل کیفیت و میکروبیولوژی آب آشامیدنی

Water Quality Control

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آنالیز شبکه‌های آب شهری با تلفیق GIS و نرم‌افزارهای مهندسی آب

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اصول و مبانی GIS و کاربرد آن در آب و فاضلاب

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
بهداشت آب و فاضلاب (Water and Wastewater Hygiene)

Water and Wastewater Hygiene

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اصول ایمنی تأسیسات آب و فاضلاب

Water and Wastewater Safety Principles

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
گندزدایی فاضلاب

Wastewater Disinfection

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اپیدمیولوژی بیماری‌های مرتبط با آب و فاضلاب

EN ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آزمایش های شیمیایی آب و فاضلاب (Chemical Tests of Water & Wastewater)

Chemical Tests of Water & Wastewater

EN ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آلودگی هوا و روش های کنترل آن (Air Pollution Control)

Air Pollution Control

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تصفیه پسابهای پالایشگاهی

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کاهش و بازیابی گازهای ارسالی به فلر در پالایشگاهها

EN ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کاهش آب مصرفی و پساب تولیدی با استفاده از روش Water Pinch

EN ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت استراتژیک زیست محیطی

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اکولوژی شهری و صنعتی

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آلودگی‌های زیست محیطی

EN ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
قوانین منابع طبیعی و حفظ محیط زیست

EN ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با استانداردها و مقررات آب و فاضلاب

EN ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تکنیک های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد ISO 17776:2016

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کارگاه ارزیابی ریسک به روش های FMEA و What If

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارزیابی ریسک با استفاده از نرم افزار PHA Pro

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارزیابی کمی ریسک و مدلسازی پیامد با استفاده از نرم افزار ALOHA

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
كارگاه آموزشي ارزيابي ريسك به روش William Fine

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک مواد شیمیایی به روش Coshh

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک به روش PHA (تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر)

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک به روش JSA (تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی)

RM ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارزیابی ریسک به روش FMEA (حالت‌های شکست و پیامدهای آن)

Risk Assessment by FMEA Method

RM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک به روش HAZOP

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک به روش What If (تجزیه و تحلیل چه می‌شود اگر)

RM ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک به روش FTA (تجزیه و تحلیل درخت خطا)

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تربیت کارشناس ارزیابی ریسک

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
شناسایی و ارزیابی جنبه‌های زیست محیطی (EIA)

Environmental Impact Assessment - EIA

RM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارزیابی ریسک ارگونومی (Ergonomics Risk Assessment)

Ergonomics Risk Assessment

RM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تکنیک های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد ISO 17776:2000

Risk Assessment & Management - ISO 17776:2000

RM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارزیابی و مديريت ریسک، تکنیک ها و ابزارهای شناسایی و ارزیابی خطر

Risk Assessment & Management

RM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مقررات برنامه ریزی مقابله با شرایط اضطراری (Emergency Response Plan)

Emergency Response Plan

FR ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
فرماندهی عملیات اطفاء حریق (Fire Fighting Command)

Fire Fighting Command

FR ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) اصول آتش نشانی

FR درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) امداد و کمکهای اولیه در صنعت

FR درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مدیریت پیشگیری و کنترل آتش

FR درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
سيستم هاي اطفاء خودکار حريق (بر اساس استانداردهاي NFPA 10 & NFPA 72)

(Auto Fire Extinguisher Systems (NFPA 10 & NFPA 72

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
سيستم هاي اعلام خودکار حريق (بر اساس استانداردهاي NFPA 10 & NFPA 72 )

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تخلیه و خروج اضطراری (Emergency Evacuation)

FR ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اصول آتش نشانی و اطفاء حریق (Principles of Fire & Firefighting)

Principles of Fire & Firefighting

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
طراحی چیدمان سیستم های اعلام و اطفاء خودکار حریق

FR درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
امداد و نجات در حوادث گاز کلر

FR ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
امداد و نجات در بحران

FR درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کمک‌های اولیه، امداد و نجات (First Aid & Rescue)

First Aid & Rescue

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
طراحی چیدمان کپسول‌های آتش‌نشانی در کارگاه (Fire Capsules Layout design in Workplaces)

FR درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با سیستم‌های اطفاء دستی حریق (Introduction to Manual Fire Extinguishing Systems)

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
سيستم هاي اعلام و اطفاء خودکار حريق (بر اساس استانداردهاي NFPA 10 و NFPA 72)

Principles of Fire & Firefighting

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مبانی ایجاد حریق و راه های پیشگیری از آن

FR ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با مبانی حریق و روش‌های اطفاء (تئوری و عملی)

FR درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500 : 2012

PM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آموزش تخصصی نرم‌افزار کنترل پروژه MS Project

PM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت انبار و تدارکات (Warehouse & Logistics Management)

PM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با نرم‌افزار کنترل پروژه MS Project

MS Project:Introduction to MS Project

PM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با نرم‌افزار کنترل پروژه Primavera

PM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با نرم افزار COMFAR (ارزيابي فني، مالي و اقتصادي پروژه ها)

PM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
برنامه ريزي و كنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP

PM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تکنیک ارزش حاصله

PM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت تدارکات و قرارداد در پروژه ها

PM ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارزیابی پروژه ها بر اساس مدل تعالی پروژه PEM

PM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مديريت پروژه مبتنی بر استانداردهای PMBOK:2009 & ISO 10006:2003

PM ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا