لیست کامل دوره‌های آموزشی

نام دورهنوع دوره 
آشنایی با سازمانها و استانداردهای ملی HSE

National HSE Standards and Organizations

MS ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشريح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‏‌ای (OHSAS 18001 : 2007)

Requirements and Documentation Based on Occupational Health and Safety Management Systems

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت در مدیریت شایستگی و پیشرفت افراد (ISO 10015: 2019)

Requirements of Quality Management - Guidelines for Competence Management & People Development (ISO 10015:2019)

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مراحل پیاده سازی سیستم های مدیریتی

Implementation Steps of Management Systems

MS ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آموزش های عمومی HSE

HSE General Trainings

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت فرآیندهای آموزش HSE

Management of HSE Training Processes

MS ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت تغییر (MOC)

Management of Change

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات سیستم مدیریت بهداشت، ايمنی و محیط زیست (HSE-MS)

Requirements of HSE Management Systems (HSE-MS)

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (ISO/TS 29001: 2010)

Requirements and Documentation of Quality Management for Oil & Gas Industries (ISO 29001:2010)

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشريح الزامات سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‏‌ای (ISO 45001 : 2018)

Requirements of Occupational Safety and Health Management Systems (ISO 45001:2018)

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ممیزی داخلی سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‏‌ای (ISO 45001 : 2018)

Internal Audit of Occupational Safety and Health Management Systems (ISO 45001:2018)

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

Requirements and Documentation of Integrated Management Systems (IMS)

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (ISO/TS 29001: 2010)

Requirements of Quality Management for Oil & Gas Industries (ISO 29001:2010)

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001 : 2015)

Requirements of Environmental Management Systems (ISO 14001:2015)

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مبانی ایمنی و حفاظت محیط کار

Introduction to Safety and Protection of the Workplace

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با ممیزی سیستم مدیریت HSE

Introduction to HSE Management System Audit

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
پدافند غیرعامل

Passive Defense

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشريح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‏‌ای (ISO 45001:2018)

Requirements, Documentation and Internal Audit of Occupational Safety and Health Management Systems (ISO 45001:2018)

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO 45001 : 2018)

Requirements and Documentation of Occupational Safety and Health Management Systems (ISO 45001:2018)

MS ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
دوره آموزشی سر ممیزی استاندارد ISO 9001: 2015 - با گواهینامه بین المللی

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
دوره آموزشی سر ممیزی استاندارد OHSAS 18001 - با گواهینامه بین المللی

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
دوره جامع تربیت کارشناس HSE

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) - نسخه قدیمی (2015)

IMS (2015)

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 : 2015)

Requirements and Documentation of Quality Management Systems (ISO 9001:2015)

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001 : 2015)

Requirements and Documentation of Environmental Management Systems (ISO 14001:2015)

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با استاندارد (پیش نویس) ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO 45001 : 2016)

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ممیزی داخلی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)

Internal Audit of HSE Management Systems (HSE-MS)

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت بهداشت، ايمنی و محیط زیست (HSE-MS)

Requirements and Documentation of HSE Management Systems (HSE-MS)

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (ISO/TS 29001: 2010)

Requirements, Documentation and Internal Audit of Quality Management for Oil & Gas Industries (ISO 29001:2010)

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001

Data security management system ISO 27001

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
فرهنگ HSE

HSE Culture

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

Committee for Technical Protection and Occupational Health

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارزیابی عملکرد ایمنی و بهداشت در محیط کار

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با اصول پیاده سازی 5S (نظام آراستگی محیط کار)

5S: Principles of implementation

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
استقرار سیستم مدیریت بحران

Implementation of Crisis Management System

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با مدل تعالی (سرآمدی) سازمانی (EFQM)

EFQM Excellence Model

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
وظایف ایمنی سرپرستان

Supervisors Safety Responsibilities

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تربیت کارشناس استقرار سیستم های مدیریتی

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری

Emergency Preparedness and Response

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت حوادث (سیستم های گزارش دهی، بررسی و تحلیل حوادث)

Accident Management (Reporting, Investigation and Analysis Systems)

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با شش سیگما

Introduction to Six Sigma

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با استاندارد DIN

Introduction to DIN

MS ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با سازمان ISO و پرکاربردترین استانداردهای ISO

Introduction to ISO and the Most Popular ISO Standards

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
الزامات برای استقرار، نگهداری و ارتقای سیستم مدیریت انرژی (ISO 50001: 2011)

ISO 50001:2011 (Requirements for Establishing, Implementing, Maintaining and Improving an Energy Management System)

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با قانون کار و آیین‌نامه‌های مرتبط با HSE

MS ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با سازمانها و استانداردهای بین المللی HSE

International HSE Standards and Organizations

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

Process Safety Management

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون کالیبراسیون (ISO 17025: 2017)

ISO/IEC 17025:2017 (General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories)

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سيستم ایمنی و بهداشت مواد غذایی (ISO 22000:2005 / HACCP)

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on ISO 22000:2005 / HACCP

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

Requirements, Documentation and Internal Audit of Integrated Management Systems (IMS)

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تدوین HSE Plan

Health, Safety and Environment Plan

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001 : 2008) - نسخه قدیمی

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on ISO 9001: 2008

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشريح الزامات، مستندسازی و مميزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‏‌ای (OHSAS 18001 : 2007)

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on Occupational Health and Safety Management Systems

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سيستم مديريت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS)

Requirements, Documentation and Internal Audit of HSE Management Systems (HSE-MS)

MS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001 : 2004) - نسخه قدیمی

Requirements, Documentation and Internal Audit Based on ISO 14001: 2004

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 18001

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مدیریت شرایط اضطراری در محیط کار

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مستندسازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار OHSAS 18001

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مبانی ایمنی و بهداشت کار

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) سیستم مدیریت ایمنی، سلامت و محیط زیست (HSE-MS)

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اولین المپیاد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - دانشگاه کار قزوین - گروه دوم

The First HSE Olympiad - Qazvin Kar University - 2

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تعیین سطح نبوش

NEBOSH Level Test

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اولین المپیاد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) - دانشگاه کار قزوین - گروه اول

The First HSE Olympiad - Qazvin Kar University - 1

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
دانش سازمانی (حفاری شمال)

Organization Knowledge

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
test test

test test

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تست تست

test

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مهارت رایانه ای

Computer Skills

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
هوش

Individual Intelligence

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
دانش سازمانی (وزارت علوم)

Organizational Knowledge

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
زبان انگلیسی تخصصی HSE

English for HSE Specialist

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
توانایی سرپرستی

Supervising Abilities

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
المپیاد قزوین - خرداد

Olympiad - Qazvin

MS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مقررات بهداشت حرفه ای

Occupational Health Regulations

HS ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی و بهداشت در صنعت گردشگری

Tourism Health and Safety

HS ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی و بهداشت در صنعت هتلداری

HS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با نرم‌افزارهای HSE

HS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اقتصاد HSE

HS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با انواع راهکارهای مهندسی جهت کاهش و پیشگیری از عوامل زیان‌آور محیط‌های کاری

HS ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اصول HSE بر مبنای الزامات OSHA

HSE Training Based on OSHA Training Programs

HS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
الزامات HSE ویژه پیمانکاران

HSE Requirements for Contractors

HS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با نقش HSE در محیط های کاری

General Introduction to HSE

HS ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارگونومی کار با کامپیوتر - دمو1

Computer Ergonomics - demo

HS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
دانش بهداشت حرفه ای

Occupational Health Knowledge

HS درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان ایران (علائم و تابلوها)

Introduction to Code 20 of Iranian National Building Regulations (Signs and Symbols)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایران (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)

Introduction to Code 12 of Iranian National Building Regulations (Safety and Precautions in Implementation)

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در صنعت آسانسور و پله برقی

Elevators and Escalators Safety

SA ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی جرثقیل و بالابر

Lifting and Crane Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی کار در ارتفاع

Work at Height Safety

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

Safety in Petrochemical, Oil and Gas Industries

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی کار در ارتفاع و عملیات با طناب

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اصول ایمنی در حمل و نقل دریایی

Principles of Safety in Maritime Transport

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
افسر ایمنی

Safety Officer

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی پله و نردبان

Stairway and Ladder Safety

SA ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مقررات ایمنی آتشباری و استفاده از مواد منفجره

Blasting and the Use of Explosive

SA ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی ریگری و اصول صحیح بستن بار

Rigging and Lifting

SA ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در عملیات پرتونگاری

Radiation Safety

SA ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی راه اندازی خطوط انتقال گاز فشار قوی

Gas Pipelines Commissioning Safety

SA ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی عملیات هات تپ و انسداد خط لوله

Safety Precautions in Hot Tapping and Plugging

SA ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی ترافیک و رانندگی تدافعی

Traffic Safety & Defensive Driving

SA ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
حمل و نقل ایمن مواد و کالای خطرناک

HazMat & Dangerous Goods Transportation Safety (ADR)

SA ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در مخازن ذخیره نفتی

Oil Storage Tank Safety

SA ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی احداث و راه اندازی خطوط انتقال مواد نفتی

Oil Pipelines Construction and Commissioning Safety

SA ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
حفاظت در مقابل پرتوهای یونساز

Ionizing Radiation Protection

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
حفاظت از سقوط

Fall Protection

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در پرسکاری فلزات

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در انبار

Warehouse Safety

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی کار در ارتفاع (تئوری - عملی)

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی کار در ارتفاع - پیشرفته

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در عملیات عمرانی و ساختمانی

Safety in Construction

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی کار در ارتفاع و نصب استراکچر

Work at Height and Structure Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی کار در معدن

Mine Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی کار بر روی دکل

Tower Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با سیستم برچسب گذاری

SA ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی سیلندرهای تحت فشار

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با عملیات بلاستینگ و ایمنی آن

Blasting Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی کار با دستگاه سنگ زنی

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی کار با وسایل برقی قابل حمل

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در ماشین آلات و حفاظ گذاری

Safety in Machinery and Guards

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
بهداشت حرفه‌ای و ایمنی در ریخته گری

Occupational Health and Safety in Casting

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی کار با مواد رادیو اکتیو

SA ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در زلزله

Earthquake Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در آزمایشگاه

Laboratory Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در کوره‌

Furnace Safety

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی دیگهای بخار و ظروف تحت فشار

Boilers and Pressure Vessels Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در فضاهای بسته

Confined Space Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
حمل و نقل ایمن مواد شیمیایی

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در انبار مواد خطرناک

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی انبار در عملیات عمرانی و ساختمانی

Warehouse Safety in Construction

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در جوشکاری و برشکاری

Welding and Cutting Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اصول ایمنی و ریگری جرثقیل

Crane Lifting and Rigging Safety

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در تونل سازی

Safety in Tunnels

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
حفاظت و ایمنی در کارگاه های سد سازی

Safety in Dam Construction Sites

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در عملیات گودبرداری و حفاری

Excavation and Drilling Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی کار در ارتفاع و داربست بندی

Work at Height and Scaffolding Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی و بهداشت در عملیات عمرانی و ساختمانی

Safety and Health in Construction

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی کار با مواد شیمیایی

Working Safely with Chemicals

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در جابجایی و ذخیره سازی سیلندرهای گاز مایع

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی مایعات قابل اشتعال

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با تجهیزات نفتی و ایمنی آن‌ها

Oilfield Equipment and Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با گاز سولفید هیدروژن (H2S)، روشهای اندازه گیری و کنترلی

Hydrogen Sulfide (H2S) Measurement and Control

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با ایمنی گازها و مواد خطرناک در صنعت نفت

SA ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در تعمیرات اساسی تجهیزات نفتی (اورهال)

SA ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
انتخاب، آزمون و کاربرد تجهیزات حفاظت فردی (PPE)

Personal Protective Equipment (PPE) Selection Plan

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
شناسایی مناطق خطر

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تجزیه و تحلیل و گزارش حوادث

Accident Analysis and Reports

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اصول تهیه گزارش حوادث

Writing an Accident Report

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اقتصاد ایمنی

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
فرهنگ ایمنی

Safety Culture

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی عمومی

General Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ایمنی در برق

Electrical Safety

SA ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) وسایل حفاظت فردی

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی کار با جر اثقالها

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی کار در عملیات ساختمان

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی انبار

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی برق

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) ایمنی کار با آسانسور

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
دانش ایمنی در صنایع نفت و گاز

Safety Knowledge in Oil and Gas Industries

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
دانش ایمنی حفاری چاه های نفت و گاز

Knowledge of Oil & Gas Well Drilling Safety

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
دانش ایمنی دریایی

Offshore Safety Knowledge

SA درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مبارزه با کووید-19 (فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سلامت محیط و کار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی)

Fight Against Covid-19 (Social Distancing and Health at Work Requirements in Oil, Gas and Petrochemical Industries)

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
بهداشت و سلامت در آشپزخانه

Kitchen Hygiene

HE ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کنترل صوت

Noise Control

HE ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارگونومی کار با کامپیوتر (رایانه)

Computer Ergonomics

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با الزامات GMP در صنایع دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی

GMP (Good Manufacturing Practice)

HE ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارگونومی پیشرفته

Professional Ergonomics

HE درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارگونومی عمومی

General Ergonomics

HE درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
بهداشت حرفه ای بیمارستان

Hospital Occupational Health

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
برنامه مداخله ارگونومی در صنعت

HE درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
سیستم مجوز کار (PTW)

Permit to Work Systems

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با انواع ماسک‌های تنفسی و نحوه استفاده از آن‌ها

HE ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با برگه اطلاعات ایمنی مواد (MSDS)

Material Safety Data Sheet (MSDS)

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
سرطان‌های شغلی

Occupational Cancer

HE درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
سم شناسی صنعتی

HE درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
نوبت کاری و اثرات آن

HE درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
بیماری های شغلی

Occupational Diseases

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
بهداشت روانی در محیط کار

Mental Health in the Workplace

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارگونومی صنعتی (مهندسی فاکتورهای انسانی)

Industrial Ergonomic (Human Factors Engineering)

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با روش‌های آنالیز پوسچر

HE ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
طراحی ایستگاه‌های کار

HE ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اصول و روش‌های طراحی و اندازه‌گیری روشنایی محیط کار

HE درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اصول اندازه گیری و طراحی سیستم های روشنایی

Lighting Systems: Measurements and Design

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با روش‌های حفاظت شنوایی

HE ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
صدا و ارتعاش در محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با عوامل بیولوژیکی زیان آور محیط کار

HE درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با عوامل ارگونومی و عوامل انسانی زیان آور محیط کار

HE درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار

HE درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار

HE درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار (فیزیکی، شیمیایی، ارگونومیکی، بیولوژیکی، روانی)

Harmful Risk Factors at Work (Physical, Chemical, Ergonomic, Biological, Psychological)

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
روش‌های نمونه‌برداری از آلاینده‌های شیمیایی محیط کار

HE درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با روش‌های اندازه گیری عوامل زیان‌آور و موارد زیست محیطی در محیط کار

HE ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت استرس در محیط کار + فیلم آموزشی

Occupational Stress Management

HE ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
روانشناسی کار

Occupational Psychology

HE درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارگونومی در آب و فاضلاب

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارزیابی و مدیریت ریسک زیست محیطی

Environmental Risk Assessment and Management

EN ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تصفیه فاضلاب صنعتی

Industrial Wastewater Treatment

EN ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت دفع مواد زائد خطرناک

Hazardous Waste Management and Disposal

EN ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
خوردگی و رسوب گذاری در تأسیسات آب و فاضلاب

Corrosion and Sedimentation in Water and Wastewater Facilities

EN ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت سبز

Green Management

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با اقتصاد محیط زیست و روش های ارزشگذاری خدمات زیست محیطی

Environment Economy

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با حسابداری زیست محیطی در صنایع

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت پسماند و ضایعات

Waste Management

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با نرم افزار طراحی شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب (SeverCAD)

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با نرم‌افزار شبیه‌سازی و آنالیز شبکه‌های توزیع آب شهری (E-Panet)

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با شبکه و تأسیسات فاضلاب

EN ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با اصول تصفیه فاضلاب

Principles of Wastewater Treatment

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اثرات زیست محیطی تخلیه فاضلاب‌ها

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
قوانین و مقررات مرتبط با کیفیت آب

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کنترل کیفیت و میکروبیولوژی آب آشامیدنی

Quality Control and Microbiology of Drinking Water

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آنالیز شبکه‌های آب شهری با تلفیق GIS و نرم‌افزارهای مهندسی آب

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اصول و مبانی GIS و کاربرد آن در آب و فاضلاب

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
بهداشت آب و فاضلاب

Water and Wastewater Hygiene

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اصول ایمنی در تصفیه خانه های آب و فاضلاب

Safety in Water and Wastewater Treatment Plants

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
گندزدایی فاضلاب

Wastewater Disinfection

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اپیدمیولوژی بیماری‌های مرتبط با آب و فاضلاب

EN ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آزمایش های شیمیایی آب و فاضلاب

Methods for Chemical Analysis of Water & Wastewater

EN ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آلودگی هوا و روش های کنترل آن

Air Pollution Control

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تصفیه پسابهای پالایشگاهی

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کاهش و بازیابی گازهای ارسالی به فلر در پالایشگاهها

EN ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کاهش آب مصرفی و پساب تولیدی با استفاده از روش Water Pinch

EN ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت استراتژیک زیست محیطی

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اکولوژی شهری و صنعتی

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آلودگی‌های زیست محیطی

EN ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
قوانین منابع طبیعی و حفظ محیط زیست

EN ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با استانداردها و مقررات آب و فاضلاب

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)

Environmental Impact Assessment (EIA)

EN ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
دانش محیط زیست خشکی

Onshore Environment Knowledge

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
دانش محیط زیست دریایی

Offshore Environment Knowledge

EN درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارزیابی ریسک به روش HAZOP

Risk Assessment by HAZOP Method

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت و کاهش خطر بلایا

Disaster Risk Reduction and Management

RM ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تجزیه و تحلیل مخاطرات شغلی (JHA)

Job Hazard Analysis

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تکنسین ارزیابی ریسک

Risk Assessment Technician

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO 31000: 2018

Risk Management based on ISO 31000:2018

RM ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ابزارها و تکنیک های شناسایی خطر و ارزیابی خطر در صنایع نفت و گاز طبیعی (تأسیسات تولید دریایی) مبتنی بر استاندارد ISO 17776:2000

ISO 17776:2000 - Tools and Techniques for Hazard Identification and Risk Assessment in Petroleum, Natural Gas Industries, and Offshore Production Installations

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کارگاه ارزیابی ریسک به روش های FMEA و What If

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارزیابی ریسک با استفاده از نرم افزار PHA Pro

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارزیابی کمی ریسک و مدلسازی پیامد با استفاده از نرم افزار ALOHA

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
كارگاه آموزشی ارزیابی ریسک به روش William Fine

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک مواد شیمیایی به روش Coshh

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک به روش PHA (تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر)

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک به روش JSA (تجزیه و تحلیل ایمنی شغلی)

RM ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارزیابی ریسک به روش FMEA (حالت‌های شکست و پیامدهای آن)

Risk Assessment by FMEA Method

RM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک به روش HAZOP

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک به روش What If (تجزیه و تحلیل چه می‌شود اگر)

RM ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کارگاه آموزشی ارزیابی ریسک به روش FTA (تجزیه و تحلیل درخت خطا)

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تربیت کارشناس ارزیابی ریسک

RM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارزیابی ریسک ارگونومی بر اساس روش های REBA, RULA, OWAS, QEC

Ergonomics Risk Assessment by REBA, RULA, OWAS, QEC Methods

RM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تکنیک های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مبتنی بر استاندارد ISO 17776:2000

Tools and Techniques for Hazard Identification and Risk Assessment in Petroleum and Natural Gas Industries (ISO 17776:2000)

RM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تکنیک ها و روش های ارزیابی و مدیریت ریسک

Risk Assessment and Management Methods and Techniques

RM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مقررات برنامه ریزی مقابله با شرایط اضطراری

Emergency Response Planning Regulations

FR ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
فرماندهی عملیات آتش نشانی

Fire Command

FR ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
رفتارشناسی حریق

Fire Behavior

FR ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
سیستم های اطفاء اتوماتیک حریق (بر اساس NFPA)

Automatic Fire Extinguisher Systems (based on NFPA)

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
سیستم های اعلان اتوماتیک حریق (بر اساس NFPA)

Automatic Fire Alarm and Signaling (based on NFPA)

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تخلیه و خروج اضطراری

Emergency Evacuation

FR ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
اصول آتش نشانی و اطفاء حریق

Fire Fighting Principles

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
طراحی چیدمان سیستم های اعلام و اطفاء خودکار حریق

Automatic Fire Alarm and Fire Fighting Systems Layout Design

FR درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
امداد و نجات در حوادث گاز کلر

FR ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
امداد و نجات در بحران

FR درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
کمک‌های اولیه و امداد و نجات

First Aid & Rescue

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
طراحی چیدمان کپسول‌های آتش‌نشانی در کارگاه

Fire Capsules Layout design in Workplaces

FR درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با سیستم‌های اطفاء دستی حریق

Manual Fire Extinguishing Systems

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
سیستم های اعلام و اطفاء خودکار حریق (بر اساس NFPA)

Automatic Fire Detectors and Fire Alarm (based on NFPA)

FR ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مبانی ایجاد حریق و راه های پیشگیری از آن

FR ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با مبانی حریق و روش‌های اطفاء (تئوری و عملی)

FR درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) اصول آتش نشانی

FR درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) امداد و کمکهای اولیه در صنعت

FR درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
(گواهینامه مرکز تحقیقات وزارت کار) مدیریت پیشگیری و کنترل آتش

FR درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
سیستم مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 21500 : 2012

PM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آموزش تخصصی نرم‌افزار کنترل پروژه MS Project

PM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت انبار و تدارکات

Warehouse & Logistics Management

PM ثبت نام نیمه حضوری ثبت نام غیرحضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با نرم‌افزار کنترل پروژه MS Project

MS Project:Introduction to MS Project

PM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با نرم‌افزار کنترل پروژه Primavera

PM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
آشنایی با نرم افزار COMFAR (ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی پروژه ها)

PM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار MSP

PM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
تکنیک ارزش حاصله

PM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت تدارکات و قرارداد در پروژه ها

PM ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
ارزیابی پروژه ها بر اساس مدل تعالی پروژه PEM

PM درخواست برگزاری دوره درون سازمانی
مدیریت پروژه مبتنی بر استانداردهای PMBOK:2009 & ISO 10006:2003

PM ثبت نام نیمه حضوری درخواست برگزاری دوره درون سازمانی

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا