مدیریت استرس (Stress Management)

دوره آموزشی مدیریت استرس (Stress Management) با اعطای مدرک پایان دوره بین المللی با رجیستر معتبر

 

مدیریت استرس چیست؟

«استرس» يک واقعيت انکار ناپذير در زندگي كنوني است و گريز از آن امکان پذير نيست. ضرورتي ندارد كه استرس به تمامي از زندگي حذف شود. بدون استرس، زندگي چنان ساكن و راكد خواهد شد كه جز به تنبلي و كودني ذهني نمي انجامد اما از سوي ديگر، افزايش استرس نيز نظام و سيستم تعادل بدن را به هم مي ريزد و «مديريت استرس» تنها راه مقابله با استرس است كه اكنون به شدت مورد توجه صاحب نظران بوده و كنفرانس ها و سمينارهاي متعدد را در جهان به خود اختصاص داده است .حجم عظيمي از مقالات در حوزه مديريت در اين ارتباط به رشته تحرير درآمده است. استرس مي تواند بازتاب رواني و جسمي داشته باشد. از جمله جنبه هاي رواني مي توان بي ميلي به معاشرت، كم اشتهايي، بي ميلي به زندگي و ارتباط، افسردگي و از جمله عوامل جسمي به ميگرن، فشار خون بالا، بيماري هاي قلبي و عروقي، بي خوابي، كمردرد مز من و زخم معده اشاره كرد.

 

مخاطبان دوره مديريت استرس

1- مدیران و کارشناسان صنایع

2- دانشجویان رشته های ایمنی، بهداشت و محیط زیست

 

سرفصل دوره مديريت استرس

 

1- تعريف استرس شغلي

استرس شغلي را مي توان روي هم جمع شدن عاملهاي استرس زا و آن گونه وضعيت هاي مرتبط با شغل دانست كه بيشتر افراد نسبت به استرس زا بودن آن اتفاق نظر دارند. به بيان ديگر استرس ناشي از شغل، استرسي است كه فرد معيني بر سر شغل معيني دستخوش آن مي شود. در اين تعريف چند نكته نهفته است: شخص شاغل تا چه اندازه از تجربه برخوردار است (كار آزموده است يا تازه كار) ميزان قدرت و ضعف او در مقابله با شرايط موجود چقدر است، و چه نوع شخصيتي از خود در محتيط كار نشان مي دهد.

 

2- نشانه هاي استرس شغلي

     سه دسته از نشانه هايي را كه در شرايط استرس شغلي بروز مي كنند شامل:

 • نشانه هاي رواني

آن دسته از مشكلهاي عاطفي و شناختي هستند كه بر اثر ناراحتي هاي ناشي از استرس شغلي بروز مي كنند .نارضايتي از شغل يكي از رايجترين پيامدهاي استرس شغلي است. شخصي كه از شغل خود ناراضي است يا بي ميلي و با تأخير به سركار خود مي آيد و براي اينكه كارش را به خوبي انجام دهد دليل چنداني نمي بيند. ديگر نشانه هاي رواني عبارت اند از: افسردگي، اضطراب، ملالت، احساس ناكامي، انزوا و بيزاري

 

 • نشانه هاي جسماني

این نشانه ها را مشكلتر مي توان تشخيص داد زيرا در حالي كه شرايط كاري معيني با بيماريها و ناراحتي هاي جسماني معيني همراه است، اما دشوار مي توان فهميد كه اين ناخوشي ها تا چه اندازه صرفاً معلول شغل و چه اندازه نتيجه ديگر جنبه هاي زندگي شخص است. با اين حال شواهد و مدارك پژوهشي نشان داده اند كه همواره رابطه اي بين استرس شغلي و نشانه ها و بيماريهاي جسماني معني وجود دارد.

 

 • نشانه هاي رفتاري

این نشانه ها به دو دسته تقسيم مي شوند:

 • دسته اول نشانه هايي هستند كه مي توان گفت به طور مستقيم متوجه خود فرد شاغل است اين دسته شامل رفتارهايي است مثل خودداري از كار كردن، مصرف روز افزون مشروبات الكلي و دارو، پرخوري يا بي اشتهايي، رفتارهاي ستيزه جويانه در برابر همكاران يا اعضاي خانواده و به طور كل مشكلهاي ميان فردي.
 • دسته دوم از نشانه هاي رفتاري پيامدش به سازمان يا تشكيلات اداري برمي گردد، از جمله غيبت از كار، رها كردن شغل، افزايش حادثه هاي ناشي از كار و فقدان بهره وري

 

3- تأثير عاملهاي متغير فردي در استرس شغلي

عواملي را كه از راههاي گوناگون موجب استرس شغلي مي شوند مي توان چنين برشمرد: عاملهايي كه به فرد بستگي دارند، عواملي كه به محيط بستگي دارند و كنشهاي متقابلي كه ميان اين عاملها (فردي و محيطي) رخ مي دهد.

 

4- عاملهاي استرس شغلي در محيط كار

      این عوامل به دسته هاي زير تقسيم شده اند:

 • ويژگيهاي نقش

شناخت عاملهاي روان شناختي محيط كار را، روشي مي دانند كه از آن راه مي توان درك درستي از استرس شغلي به دست آورد.

 

 • ويژگيهاي شغل

ويژگي هاي شغل نيز از جمله عاملهاي ديگري هستند كه ممكن است منجر به استرس شغلي شوند .بررسيهايي كه در اين زمينه انجام شده به شيوه رايج بر شغل هايي تكيه كرده اند كه به شغلهاي كارگري يا يدي معروف اند.

 

 • روابط ميان فردي

كيفيت روابط كاركنان در محيط كار، همواره رابطه موثري با استرس شغلي دارد. پژوهشگران اظهار كرده اند كه در بررسي هاي انجام شده دست كم سه نوع روابط ميان فردي ديده شده است. روابط با همكاران، روابط درونِ گروه هاي كار و روابط سرپرستان و رهبران

 

 • جو و ساختار سازماني

بيشتر كارها در بافت سازمان انجام مي شوند، و كارشناسان رفتار سازماني و توسعه سازماني نيز براي دريافتن تأثيرهايي كه سازمان در كار دارد، نقش سازمان را كانون توجه خود قرار داده اند. از سوي ديگر، استرس شغلي با شماري از ويژگي هاي مربوط به سازمان نيز بستگي دارد.

 

 • راه و روشهاي مديريت منابع انساني

مجموعه ديگري از عامل هاي نهفته استرس در محيط كار به شيوه هاي كار در مديريت منابع انساني بستگي پيدا مي كند. در سالهاي اخير، بسياري سازمانها نام قسمت امور كاركنان را به «مديريت منابع انساني» يا نامي مشابه آن تغيير داده اند. اين تغيير نام، بازتاب كننده تغييري در اين مفهوم است كه كاركرد مديريت منابع انساني گسترده تر از آن است كه به گزينش و تعيين شغل كاركنان محدود نمود. امروزه، وظيفه منابع انساني در بسياري سازمانها در بردارنده اموري است مانند آموزش، رشد و توسعه شغلي، برنامه ريزي پيگيرانه، حقوق و مزايا، بر كناري از شغل و كارهاي رفاهي و مسايل گوناگون ديگر.

 

 • خصوصيات مادي

خصيصه هاي مادي استرس كار را چنين تعريف كرده اند: «شرايط مادي كه فرد را در ميان گرفته است». در رابطه با متغيرهاي مادي، استرس زماني رخ مي دهد كه حداقل شرايط زيستي و ايمني جسماني حفظ نشده باشد. خصيصه هاي مادي كار را كه بالقوه استرس زا هستند اغلب به عنوان «محرك هاي استرس كارگري» معرفي كرده اند، زيرا اين محركها اغلب در محيط هاي كاري مشاهده مي شوند كه كاركنانشان كارگرند.

 

 

5- مراقبت دايمي براي عاملهاي استرس زا و نشانه هاي آن

براي اين منظور چند روش و فن معين پيشنهاد شده است:

يكي از اين فن ها آن است كه فرد بايد دفتر يادداشت روزانه اي براي ثبت آنچه به نوعي به استرس ربط پيدا مي كند پيش خود داشته باشد و سوابق شخصي يا گزارش رويدادهايي را كه پيش از بروز پاسخ نامطلوب رخ مي دهند، در آن يادداشت كند. مي توان از يادداشت نامه ها يا طرح و شكل گوناگون استفاده كرد، مثلاً دو مورد گزارش نامه استرس، مي توان از افراد خواست تا هر گاه با رويداد استرس آوري برخورد مي كنند، يك فقره يادداشت بردارند هر فقره يادداشت شامل اطلاعات معيني خواهد بود، مانند شرح رويداد و توصيف احساسها و انديشه هايي كه از آن رويداد نتيجه مي شوند.

    از جمله مراقبت ها در برابر عوامل استرس زا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تحمل عاملهاي استرس زا
 • كاهش دادن برانگيختگي
 • مراقبت پيوسته از ماهيچه ها
 • تغيير دادن الگوهاي رفتاري منجر به استرس
 • آماده داشتن منابع و از ميان برداشتن عامل هاي استرس

 

6- شيوه هاي مداخله در محيط كار

براي كمك به افراد در مقابله با استرس، روشهاي گوناگوني براي ايجاد تغيير در محيط كار و نيز براي طبقه بندي روشهاي مداخله پيشنهاد شده است. «ساتر» ابتدا به اين بررسي مي پردازد كه حوزه روان شناسي چه پاسخي براي استرس شغلي دارد، و در پي آن پيشنهادي براي طبقه بندي شيوه هاي مداخله ارائه مي كند طبقه بندي او از چهار عنوان تشكيل شده است:

 • انتشار اطلاعات و آموزش
 • برنامه ريزي شغلي براي بهبود شرايط كار
 • گسترش خدمات بهداشت رواني براي كاركنان
 • مراقبت در برابر بي نظمي هاي رواني و عامل هاي خطر

 

 

جهت مشاهده سایر دوره ها کلیک نمایید

 

درباره ما | حریم خصوصی | ثبت شکایت | قوانین سایت

تمامی حقوق این سایت متعلق به HSEARYA می‌باشد.

Designed by TAMDATA

بالا